Ďalšie povinnosti prijímateľa

Prijímateľ môže poskytnúť prijatý podiel zaplatenej dane inej právnickej osobe, ale prijímateľ zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Prijímateľ je povinný preukázať použitie podielu zaplatenej dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, a to v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane.
Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov od fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť  špecifikáciu použitia prijatého podielu, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane a spôsob použitia  v členení na výšku  a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia  a výšku a druh výdavkov súvisiacich s prevádzkou prijímateľa  a výrok audítora, ak je potrebná overená závierka audítorom v Obchodnom vestníku. S účinnosťou od 1.1.2022 je prijímateľ podielu zaplatenej dane povinný bezodkladne po splnení  tejto povinnosti nahlásiť notárovi číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, v ktorom si splnil túto povinnosť.
Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia.
Číslo osobitného účtu, číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia  pri preukazovaní splnenia podmienky podľa §50 ods.6 písm.h) zákona o dani z príjmov.
 
Ak prijímateľ nesplní tieto povinnosti, komora nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti.
 
FAQ
 
Otázka č.1  -  Úroky na samostatnom účte pre podiel zaplatenej dane u prijímateľa
Ako máme naložiť s úrokmi z peňažných prostriedkov na osobitnom účte určenom pre prijaté podiely zaplatenej dane?
Odpoveď
Ak súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov v príslušnom kalendárnom roku presiahne 33 000 eur, je prijímateľ povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane. Úroky z peňažných prostriedkov na osobitnom účte znížené o daň vybranú zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a o uhradené náklady spojené s vedením tohto účtu prijímateľ použije len na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, ktoré sú predmetom jeho činnosti.
 
Otázka č. 2 – Porušenie podmienok u prijímateľa – zrušenie organizácie
Naše občianske združenie sa zrušilo k 31.8.2023. Máme nejakú povinnosť voči daňovému úradu, ktorý nám previedol od poskytovateľov 2%  zo zaplatenej dane?
Odpoveď
Ak sa zruší prijímateľ podielu zaplatenej dane po osvedčení splnenia podmienok podľa § 50 ods.6 ZDP do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, prijímateľ  je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa. Vrátenie podielu zaplatenej dane prijímateľom sa zasiela na účet 500689-Osobný účet daňovníka (OÚD) /8180, variabilný symbol: 8100MMRRRR, kde MMRRRR je mesiac a rok, v ktorom prijímateľ finančné prostriedky vracia.