Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Prijímateľ podielu zaplatenej dane > Podmienky pre prijatie podielu zaplatenej dane u prijímateľa

Podmienky pre prijatie podielu zaplatenej dane u prijímateľa

Právnická osoba, ktorá sa rozhodne uchádzať o 2 % (1 %) podiel zaplatenej dane, sa musí zaregistrovať do centrálneho registra prijímateľov u ktoréhokoľvek notára a to v období od 1. septembra do 15. decembra bežného roka. Notár osvedčuje každoročne do 15. decembra bežného roka u prijímateľa splnenie týchto podmienok
  • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho roka v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR,
  • prijímateľ je osobou, ktorej je možné poskytnúť 2 % (1 %) podiel zaplatenej dane a ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov,
  • prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie 2 % (1 %) podielu zaplatenej dane,
  • prijímateľ nemá nedoplatok na dani do 15. dní po uplynutí lehoty na podanie DP, pričom za daňový nedoplatok sa pre účely tohto ustanovenia nepovažuje suma 5 eur (platí od 1.1.2018),
  • prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu. Uvedené neplatí od 1.1.2022, ak prijímateľ požiada notára o osvedčenie splnenia podmienok podľa ods.6 písm.d),e),g),h) a j) do 30 novembra bežného roka, a tiež ak prijímateľ od 1.septembra 2021 do 15.decembra preukázal, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a nedošlo k zmene jeho čísla účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
  • od 1.1.2022 prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nie je evidovaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a  zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,

Od 1.12.2019 prijímateľ podielu zaplatenej dane nie je povinný na účely zápisu do zoznamu prijímateľov preukazovať notárovi, že nemá nedoplatky na poistnom na sociálne  a zdravotné poistenie. Uvedené si notár overí sám prostredníctvom informačných systémov.  

Od 1.1.2020 do 31.8.2021 správca dane poukáže podiel zaplatenej dane  prijímateľovi, ktorý je  zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácii podľa z. č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak prijímateľ, ktorým sú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, občianske združenie a jeho organizačné zložky, odborové organizácie  a organizácie zamestnávateľov, organizácie s medzinárodným prvkom nebude zapísaný v tomto registri, nárok na podiel  zaplatenej dane mu zaniká.  

S účinnosťou od 1.9.2021  správca dane poukáže podiel zaplatenej dane len takému prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ktorý je  zapísaný do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zriadeného podľa z. č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Notár, ktorý osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu Notárskej komore SR na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Poľovnícka organizácia
Môže byť poľovnícka organizácia zriadená podľa zákona č. 274/2009 Z. z.  prijímateľom podielu zaplatenej dane podľa § 50?
Odpoveď
Nie. Ak vychádzame z cit. ustanovenia a z §80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že občianske združenie registrované na výkon práva poľovníctva podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je poľovníckou organizáciou podľa zákona č. 274/2009 Z. z., tak  takto vzniknutá poľovnícka organizácia je síce  neziskovou organizáciou  (§ 32 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z.), ale podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov nemôže byť prijímateľom podielu zaplatenej dane (nie je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov).
 
Otázka č. 2 – Lehota na prevod prostriedkov z 2% (1%) prijímateľovi
Naše občianske združenie je  prijímateľom podielu zaplatenej dane. Z podielov zaplatenej dane nám do 31.7.2023 bola prevedená menšia sumu  prostriedkov  ako minulý rok. Je možné, že nám budú ešte nejaké prostriedky z podielu zaplatenej dane v tomto roku zo strany Finančnej správy zaslané?
Odpoveď   
Správca dane (daňový úrad) je po splnení zákonných podmienok  povinný  previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania alebo vyhlásenia. To znamená, že ak  poskytovateľ  podielu zaplatenej dane podal  daňové priznanie v riadnej lehote podľa § 49 ods. 2 cit. zákona (31.3.2023 za rok 2022), správca dane vám má do troch mesiacov previesť podiely tejto zaplatenej dane. Podiely na dani sa vybranému prijímateľovi zasielajú hromadným príkazom, to znamená, nie každý samostatne poskytnutý podiel. Ak mal poskytovateľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa §49 ods.3 zákona o dani z príjmov napr. do 30.6.2023, správca dane musí previesť poskytnuté podiely dane do 30.9.2023.  Ak má daňovník  predĺženú lehotu na podanie daňového priznania  za rok 2022 do 30.9.2023, v tomto prípade správca dane prevedie prostriedky na účet prijímateľa do 31.12.2023. V prípade poskytovateľov, ktorými sú zamestnanci je lehota na poukázanie prostriedkov správcom dane do 31.7. bežného roka.

Otázka č. 3 - Zoznam poskytovateľov podielu zaplatenej dane pre konkrétneho prijímateľa

Môže správca dane poskytnúť prijímateľovi podielov zaplatenej dane  zoznam poskytovateľov, ktorí poskytli podiely zaplatenej dane tomuto prijímateľovi?

Odpoveď

Po súhlase daňovníka (poskytovateľa), deklarovaním v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení daňovníka,  oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba  a obchodné meno alebo názov, sídlo právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba. To znamená, že správca dane oznámi prijímateľom len tých poskytovateľov, od ktorých boli podiely zaplatenej dane  skutočne prevedené vybranému prijímateľovi. Vzhľadom k tomu, že zákon nestanovuje finančnej správe záväznú lehotu na zaslanie predmetného oznámenia prijímateľovi, tieto oznámenia budú zasielané po skončení roka (prvýkrát po skončení roka 2016 do konca  januára 2017). Oznámenia sú prijímateľom zasielané  miestne príslušným správcom  dane prijímateľa  za všetkých poskytovateľov na celom Slovensku v jednom oznámení.