Prijímatelia podielu zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:
  • občianske združenie alebo organizačná jednotka združenia,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti,
  • organizácia s medzinárodným prvkom,
  • Slovenský Červený kríž,
  • subjekty výskumu a vývoja,
  • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy- s účinnosťou od 1.1.2020 vypustený zo zoznamu prijímateľov .
Podiel zaplatenej dane nie je možné poskytnúť fyzickej osobe.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Postup pri zmene právnej formy prijímateľa
Ako má postupovať prijímateľ podielu zaplatenej dane, ak po prijatí  podielu zaplatenej dane zmení do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane  právnu formu napr. z neziskovej organizácie alebo nadácie  na občianske združenie? 
Odpoveď
V prípade, že zákon, na základe ktorého bola organizácia zriadená umožňuje v nadväznosti na obchodný zákonník zmenu právnej formy na občianske združenie, t.j. nedôjde k zániku právnickej osoby - prijímateľa, tento nebude postupovať podľa § 50 ods. 9 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, teda nie je povinný vrátiť podiel zaplatenej dane príslušnému správcovi dane. Ak však nie je možná zmena právnej formy v zmysle príslušnej legislatívy,  teda dôjde právne k zániku prijímateľa, vzťahuje sa na neho citované ustanovenie v plnom rozsahu, teda takýto subjekt musí vrátiť podiel zaplatenej dane miestne príslušnému správcovi dane. Novovzniknutý subjekt (občianske združenie) bude v takom prípade musieť znovu splniť podmienky prijímateľa podľa § 50 ods. 7 a 8 cit. zákona.