Lehota na použitie podielu zaplatenej dane

Prijímateľ je povinný použiť poskytnutý podiel zaplatenej dane na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti a sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný (napríklad, ak prijímateľ dostal finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane v roku 2019, musí ich použiť do konca roka 2020).
Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na v zákone o dani z príjmov uvedené činnosti najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom je prijímateľ povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Kontrolné orgány
Kto kontroluje dodržanie pravidiel na použitie podielu zaplatenej dane?
Odpoveď
Kontrolu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane môže vykonávať Ministerstvo financií SR a  Úrad vládneho auditu (bývalá Správa finančnej kontroly).