Lehota na použitie podielu zaplatenej dane

Prijímateľ je povinný použiť poskytnutý podiel zaplatenej dane na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti a sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný (napríklad, ak prijímateľ dostal finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane v roku 2019, musí ich použiť do konca roka 2020).
 
Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na v zákone o dani z príjmov uvedené činnosti najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom je prijímateľ povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.
 
Avšak v súvislosti s pandémiou v súlade s § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov  podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov do konca mája 2023.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Kontrolné orgány
 
Kto kontroluje dodržanie pravidiel na použitie podielu zaplatenej dane?
 
Odpoveď
 
Kontrolu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane môže vykonávať Ministerstvo financií SR a  Úrad vládneho auditu (bývalá Správa finančnej kontroly). 
 
Otázka č. 2 - Lehota na použitie podielu zaplatenej dane poukázanej v roku 2023 

Dokedy je prijímateľ povinný použiť podiely zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2022 prijaté do konca roka 2023 v súlade s §50 ods.11 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov?

Odpoveď

Podiely zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roka 2022 prijaté do konca roka 2023 je prijímateľ povinný použiť na účely podľa §50 ods.5 zákona o dani z príjmov najneskôr do konca roka 2024. 

Otázka č. 3 - Lehota na zverejnenie špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane poukázanej v roku 2023 

Aká je lehota na zverejnenie použitia podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2022 prijatého do konca roka 2023?

Odpoveď

Lehota na zverejnenie špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane je  v lehote do 31.5.2025 v súlade s ustanovením §50 ods.13  zákona č.67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov.