Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Podávanie daňového priznania daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie

Podávanie daňového priznania daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie

Daňové priznanie sú povinné podať všetky právnické osoby s výnimkou organizácií taxatívne vymenovaných v § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
 
Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie, NBS nemajú povinnosť podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré :
  • nie sú predmetom dane,
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa §43 zákona o dani z príjmov.
 
Občianske združenia nemajú povinnosť podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré:
  • nie sú predmetom dane
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
  • sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b/ zákona o dani z príjmov, t. j. členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením.
 
Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti nemajú povinnosť podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré :
  •  sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. a/ t. j. výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
  •  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43.
 
Rozpočtové a príspevkové organizácie nemajú povinnosť podať daňové priznanie ak majú iba príjmy:
  •  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
  •  sú oslobodené od dane. 
 
 
FAQ
 
Otázka  č. 1 – Daňové priznanie podávané obcou
Musí obec, ktorá okrem príjmov zdaňovaných zrážkou má len príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu podávať daňové priznanie?
Odpoveď
Obce sú podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov zaradené medzi daňovníkov  nezriadených  alebo nezaložených na podnikanie. Ak teda dosiahnu v zdaňovacom období iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. Príjem z dotácie sa považuje za príjem, ktorý je predmetom dane ale je v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane oslobodený, ak ide o dotáciu, ktorú obec použije na činnosť, na ktorej účel obec vznikla alebo ktorá je jej základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom.  Keďže podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov obec nemusí podať daňové priznanie  vtedy, ak dosahuje iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, v tomto prípade má obec povinnosť podať za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie, pretože v danom zdaňovacom období dosiahla aj príjmy, ktoré sú predmetom dane, aj keď ide o príjem, ktorý je podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane oslobodený. Podľa    § 49 ods. 9 zákona o dani z príjmov je  daňovník  povinný v daňovom priznaní si daň sám vypočítať a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku.
 
Otázka č. 2 – Podávanie daňového priznania občianskym združením
Musí podávať daňové priznanie občianske združenie, ktoré v zdaňovacom období 2023 dosiahlo iba príjmy podľa § 50, teda z podielu zaplatenej dane vo výške 2%?
Odpoveď 
Podávanie daňového priznania právnickou osobou je v zákone o dani z príjmov  riešené v ustanovení § 41 ods. 1. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie v  prípade, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, 2% resp.1 %), príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa  § 43,  a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že ak občianske združenie nemalo v roku 2023 žiadne príjmy okrem príjmov z podielu zaplatenej dane, nevzniká povinnosť podať  daňové priznanie.
 
Otázka č. 3 – Podávanie daňového priznania občianskym združením
Musí podávať daňové priznanie občianske združenie, ktoré v zdaňovacom období 2023 dosiahne  príjmy podľa § 50, teda z podielu zaplatenej dane vo výške 2%, dary od fyzických a právnických osôb na svoju činnosť, členské príspevky a dotáciu od obce na svoju činnosť?
Odpoveď 
Podávanie daňového priznania právnickou osobou je v zákone o dani z príjmov  riešené v ustanovení § 41 ods. 1. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie v tom prípade, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa  § 43,  a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b)zákona o dani z príjmov. Ak občianske združenie dosiahlo okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane (prijaté dary, podiel zaplatenej dane ), príjmov  oslobodených od dane podľa §13 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov (členské príspevky určené v stanovách)  aj dotáciu  na svoju činnosť a napriek skutočnosti, že tento príjem je následne oslobodený od dane podľa §13 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov, občianskemu združeniu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, pretože dosiahlo aj príjem (dotáciu od obce na svoju činnosť), u ktorého vzniká povinnosť podať DP.  

Otázka č. 4 – Podávanie daňového priznania daňovníka nezriadeného na podnikanie  vo vzťahu k prijatej dotácii
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby dosiahne v roku 2023 dotáciu zo štátneho rozpočtu na svoju hlavnú činnosť, čo bol aj jej jediný príjem. Musí z titulu tohto príjmu podávať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak nezisková organizácia dosiahne príjem z dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, alebo VÚC na výkon hlavnej činnosti, dotácia je predmetom dane, ale je od dane oslobodená podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príjmov. Na základe uvedeného má nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  povinnosť podať vecne príslušnému správcovi dane v stanovenej lehote daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2023, v ktorom si prijatú dotáciu uplatní ako oslobodený príjem.

Otázka č. 5 – Predlženie lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka nezriadeného na podnikanie  
Neinvestičný fond si chce za rok 2022 predĺžiť lehotu na podanie  daňového priznania . Môže postupovať ako bežné podnikateľské subjekty podľa §49 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov ?
Odpoveď
Áno aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie si mohli  oznámením zaslaným správcovi dane najneskôr do 31.3.2023 predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace, resp. pri zdaniteľných príjmoch  zo zdrojov v zahraničí najviac o 6 mesiacov. Musia však použiť vzor štruktúrovaného  tlačiva vydaného FR SR  OZN493v22. 

Otázka č. 6 – Predlženie lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka nezriadeného na podnikanie  
Neinvestičný fond si za rok 2022 predĺžil lehotu na podanie  daňového priznania do 30.6.2023. Následne zistil , že mu nevzniká povinnosť podať DP pretože nedosiahol také príjmy. Ako má postupovať ak si už v lehote na podanie DP za rok 2022 oznámením správcovi dane  predĺžil lehotu na podanie DP?
Odpoveď
V danom prípade odporúčame, aby takýto daňovník oznámil správcovi dane, že mu nevzniká povinnosť podať DP.

Otázka č. 7 – Podanie daňového priznania u daňovníka nezriadeného na podnikanie elektronicky  
Majú povinnosť daňovníci nezriadení na podnikanie podávať daňové priznanie elektronicky?
Odpoveď
Ak nie sú platiteľmi DPH, nemajú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky. Avšak účtovnú závierku áno.