Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Podávanie daňového priznania daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie

Podávanie daňového priznania daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie

Daňové priznanie sú povinné podať všetky právnické osoby s výnimkou organizácií taxatívne vymenovaných v § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
 
Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie, NBS nemajú povinnosť podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré :
  • nie sú predmetom dane,
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa §43 zákona o dani z príjmov.
 
Občianske združenia nemajú povinnosť podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré:
  • nie sú predmetom dane
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
  • sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b/ zákona o dani z príjmov, t. j. členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením.
 
Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti nemajú povinnosť podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré :
  •  sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. a/ t. j. výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
  •  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43.
 
Rozpočtové a príspevkové organizácie nemajú povinnosť podať daňové priznanie ak majú iba príjmy:
  •  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
  •  sú oslobodené od dane. 
 
 
FAQ
 
Otázka  č. 1 – Daňové priznanie podávané obcou
Musí obec, ktorá okrem príjmov zdaňovaných zrážkou má len príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu podávať daňové priznanie?
Odpoveď
Obce sú podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov zaradené medzi daňovníkov  nezriadených  alebo nezaložených na podnikanie. Ak teda dosiahnu v zdaňovacom období iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. Príjem z dotácie sa považuje za príjem, ktorý je predmetom dane ale je v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane oslobodený, ak ide o dotáciu, ktorú obec použije na činnosť, na ktorej účel obec vznikla alebo ktorá je jej základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisov.  Keďže podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov obec nemusí podať daňové priznanie  vtedy, ak dosahuje iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, v tomto prípade má obec povinnosť podať za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie, pretože v danom zdaňovacom období dosiahla aj príjmy, ktoré sú predmetom dane, aj keď ide o príjem, ktorý je podľa § 13 ods. 1 písm.a) zákona o dani z príjmov od dane oslobodený. Podľa § 49 ods. 9 zákona o dani z príjmov je  daňovník  povinný v daňovom priznaní si daň sám vypočítať a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku.
 
Otázka č. 2 – Podávanie daňového priznania občianskym združením
Musí podávať daňové priznanie občianske združenie, ktoré v zdaňovacom období 2021 dosiahlo iba príjmy podľa § 50, teda z podielu zaplatenej dane vo výške 2%?
Odpoveď 
Podávanie daňového priznania právnickou osobou je v zákone o dani z príjmov  riešené v ustanovení § 41 ods. 1. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie v  prípade, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, 2% resp.1 %), príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa  § 43,  a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že ak občianske združenie nemalo v roku 2021 žiadne príjmy okrem príjmov z podielu zaplatenej dane, nevzniká povinnosť podať  daňové priznanie.
 
Otázka č. 3 – Podávanie daňového priznania občianskym združením
Musí podávať daňové priznanie občianske združenie, ktoré v zdaňovacom období 2021 dosiahne  príjmy podľa § 50, teda z podielu zaplatenej dane vo výške 2%, dary od fyzických a právnických osôb na svoju činnosť, členské príspevky a dotáciu od obce na svoju činnosť?
Odpoveď 
Podávanie daňového priznania právnickou osobou je v zákone o dani z príjmov  riešené v ustanovení § 41 ods. 1. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie v tom prípade, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa  § 43,  a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b)zákona o dani z príjmov. Ak občianske združenie dosiahlo okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane (prijaté dary, podiel zaplatenej dane ), príjmov  oslobodených od dane podľa §13 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov (členské príspevky určené v stanovách)  aj dotáciu  na svoju činnosť a napriek skutočnosti, že tento príjem je následne oslobodený od dane podľa §13 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov, občianskemu združeniu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, pretože dosiahlo aj príjem (dotáciu od obce na svoju činnosť), u ktorého vzniká povinnosť podať DP.  

Otázka č. 4 – Podávanie daňového priznania daňovníka nezriadeného na podnikanie  vo vzťahu k prijatej dotácii
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby dosiahne v roku 2021 dotáciu zo štátneho rozpočtu na svoju hlavnú činnosť, čo bol aj jej jediný príjem. Musí z titulu tohto príjmu podávať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak nezisková organizácia dosiahne príjem z dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, alebo VÚC na výkon hlavnej činnosti, dotácia je predmetom dane, ale je od dane oslobodená podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príjmov. Na základe uvedeného má nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  povinnosť podať vecne príslušnému správcovi dane v stanovenej lehote daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021, v ktorom si prijatú dotáciu uplatní ako oslobodený príjem.

Otázka č. 5 – Predlženie lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka nezriadeného na podnikanie  
Neinvestičný fond si chce za rok 2021 predlžiť lehotu na podanie  daňového priznania . Môže postupovať ako bežné podnikateľské subjekty podľa §49 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov ?
Odpoveď
Áno aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie si mohli  oznámením zaslaným správcovi dane najneskôr do 31.3.2022 predlžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace, resp. pri zdaniteľných príjmoch  zo zdrojov v zahraničí najviac o 6 mesiacov. Musia však použiť vzor štruktúrovaného  tlačiva vydaného FR SR  OZN493v17. 

Otázka č. 6 – Predlženie lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka nezriadeného na podnikanie  
Neinvestičný fond si za rok 2021 predĺžil lehotu na podanie  daňového priznania do 30.6.2022. Následne zistil , že mu nevzniká povinnosť podať DP pretože nedosiahol také príjmy. Ako má postupovať ak si už v lehote na podanie DP za rok 2020 oznámením správcovi dane  predĺžil lehotu na podanie DP?
Odpoveď
V danom prípade odporúčame,  aby takýto daňovník oznámil správcovi dane, že mu nevzniká povinnosť podať DP.

Otázka č. 7 – Podanie daňového priznania u daňovníka nezriadeného na podnikanie elektronicky  
Majú povinnosť daňovníci nezriadení na podnikanie podávať daňové priznanie elektronicky?
Odpoveď
Ak nie sú platiteľmi DPH, nemajú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky.