Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Oslobodenie príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

Oslobodenie príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

Niektoré druhy príjmov daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie sú síce predmetom dane, ale zároveň sú od dane z príjmov oslobodené (§ 13 zákona o dani z príjmov). Takýmto príjmom je predovšetkým príjem plynúci z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmena b/ a f/ alebo odseku 2 zákona o dani z príjmov, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,  príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Od dane sú oslobodené aj výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, tiež členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami. Tiež sú od dane oslobodené aj úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov. 
 
Od 1.1.2018 sú u vybranej skupiny daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy  a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)  oslobodené príjmy z reklám do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie, ak budú využité na účely uvedené v §50 ods.5 zákona o dani z príjmov (charitatívna reklama) a použité najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli prijaté. Ak prijaté prostriedky na reklamu alebo ich časť nebudú v zákonom stanovenej lehote použité, podliehajú zdaneniu najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zdanenie výhry u rozpočtovej organizácie
Rozpočtová organizácia vyhrala v súťaži nepeňažnú výhru. Je táto výhra u nej zdaniteľným príjmom?
Odpoveď 
Rozpočtová organizácia sa z pohľadu zákona o dani z príjmov  považuje za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného za účelom podnikania, ktorý má predmet dane vymedzený v § 12 ods. 2. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov u týchto daňovníkov sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmena b/ a f/ alebo odseku 2 zákona o dani z príjmov, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,  príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. V nadväznosti na uvedené je pri posúdení zdanenia nepeňažnej výhry potrebné vychádzať aj z predmetu činnosti rozpočtovej organizácie (konkretizovanej osobitným predpisom, zriaďovacou alebo zakladateľskou listinou a pod.) ako aj zo skutočnosti, v rámci akej činnosti túto výhru rozpočtová organizácia získala (v rámci základnej  činnosti alebo vedľajšej činnosti - podnikania alebo iných zdaniteľných príjmov). Ak rozpočtová organizácia získala nepeňažnú výhru v rámci svojej základnej činnosti a bude ju aj v rámci tejto základnej činnosti používať, je možné príjem z nepeňažnej výhry považovať za príjem oslobodený od dane v nadväznosti na § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2 - Príjmy školy zo základného poslania a z prenájmu

Základná škola ako rozpočtová organizácia prijala v zdaňovacom období príjmy od svojho zriaďovateľa na bežnú činnosť školy a príjem z prenájmu plaveckého bazéna pre občanov a podnikateľské subjekty zahrnuté v rozpočte od zriaďovateľa. Ide o zdaniteľný alebo oslobodený príjem ?
Odpoveď 
Rozpočtová organizácia sa podľa zákona o dani z príjmov považuje za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného za účelom podnikania, ktorý má predmet dane vymedzený v § 12 ods. 2. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov u týchto daňovníkov sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov taxatívne v ustanovení vymenovaných. Príjmy od zriaďovateľa na bežnú činnosť školy sú teda oslobodené od dane podľa tohto ustanovenia. Súčasne rozpočtové organizácie majú oslobodené od dane aj príjmy z prenájmu a predaja majetku ak sú zahrnuté v rozpočte od zriaďovateľa v nadväznosti na §13 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Ak základná škola dosiahla v zdaňovacom období  len tieto dva druhy príjmov, ide o oslobodené príjmy  a nevzniká jej ani povinnosť podať DP.
 
Otázka č. 3 - Príjmy obce z prenájmu a predaja majetku
Obec dosiala  v r.2023 okrem príjmov od štátu na svoju bežnú činnosť a príjmov z miestnych daní a poplatkov aj príjmy z predaja obecného majetku a z prenájmu voľných priestorov Hasičskej zbrojnice. Ide o zdaniteľný alebo oslobodený príjem obce? 
Odpoveď 
Obce sa tiež považuje za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného za účelom podnikania, ktorý má predmet dane vymedzený v § 12 ods. 2. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov u týchto daňovníkov sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov v ustanovení taxatívne vymenovaných. Okrem toho majú obce a VÚC oslobodené aj príjmy z prenájmu a predaja majetku podľa §13 ods.1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že obec v danom prípade má všetky príjmy oslobodené od dane. Povinnosť podať daňové priznanie jej však vzniká.
 
Otázka č. 4 - Príjmy nadácie z reklám
Nadácia prijala v roku 2023 príjmy z reklamy vo výške 23 800 eur. Podliehajú tieto príjmy zdaneniu ?
Odpoveď 
Prijaté príjmy z reklamy sú  do sumy 20 000 eur oslobodené od dane v r.2023. Zdaneniu budú v tomto zdaňovacom období  podliehať len príjmy vo výške 3 800 eur (23 800-20 000= 3 800 eur). Ak by príjem z reklamy maximálne vo  výške 20 000 eur nebol použitý  v r.2023 ani v r.2024 na charitatívnu reklamu (na účely vymedzené v §50 ods.5 zákona o dani z príjmov), nadácia by ho bola povinná zdaniť najneskôr za rok 2024.