Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Predmet dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

Predmet dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

U daňových subjektov, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie sú predmetom dane podľa zákona o dani z príjmov príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám (od 1.1.2018 okrem príjmov z reklám u vybranej skupiny daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie vymenovaných v §12 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktoré sú oslobodené od dane  do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie za podmienok uvedených v §13 ods.2 písm. g) zákona o dani z príjmov), príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43) a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. 
Zákon o dani z príjmov zároveň  taxatívne v § 12 ods.7 definuje príjmy, ktoré nie sú u právnických osôb predmetom dane. U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú to napr. príjmy získané darovaním, alebo dedením a  príjem z podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov.    
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Organizovanie plesov poľovníckym združením
Poľovnícke združenie zorganizovalo pre svojich členov a priateľov ples. Je príjem z tohto plesu pre poľovnícke združenie zdaniteľným príjmom?
Odpoveď
Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
Ak vychádzame z predpokladu, že poľovnícka organizácia nie je zriadená za účelom organizovania plesov, príjmy z poľovníckeho plesu sú u nej zdaniteľnými príjmami, pretože tieto sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.
 
Otázka č. 2 – Príjem z prenájmu v príspevkovej organizácii
Príspevková organizácia - múzeum prijala v r.2023 príjem z prenájmu svojich voľných priestorov podnikateľským subjektom aj občanom pre účely konania rôznych akcií ako sú svadby, cateringové akcie, firemné akcie  a pod. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane a zdaniteľným príjmom ?
Odpoveď
Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov,  príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. V príspevkovej organizácii ide o príjem, ktorý je predmetom dane a súčasne aj zdaniteľným príjmom, pretože od dane z príjmov sú oslobodené príjmy z prenájmu len v rozpočtových organizáciách, obciach a vyšších územných celkoch. V príspevkových organizáciách príjmy z prenájmu podliehajú zdaneniu.
 
Otázka č. 3 – Príjmy občianskeho združenia a ich posúdenie z hľadiska predmetu dane  a zdanenia
Občianske združenie - športový klub dosiahlo  v  zdaňovacom období  2023 tieto príjmy:
  • podiel zaplatenej dane,
  • členské príspevky podľa stanov,
  • úroky pripísané na účte v banke
  • dary od fyzických a právnických osôb
  • príjmy z reklamy vo výške 5 200 eur.

Sú tieto príjmy predmetom dane a má ich povinnosť občianske združenie zdaniť ?

Odpoveď
Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Na druhej strane  predmetom dane nie sú prijaté dary, prijatý podiel zaplatenej dane . Analýza príjmov občianskeho  združenia   za rok 2022  z titulu ich zdanenia  je nasledovná :
1. Príjmy, ktoré sú predmetom dane  a následne sú oslobodené od dane - členské príspevky oslobodené od dane podľa §13 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov  a príjmy z reklám vo výške 5 200 eur oslobodené podľa § 13 ods.2 písm. g) zákona o dani z príjmov
2. Príjmy  vyberané zrážkou -  úroky na účte u ktorých je daňová povinnosť vysporiadaná platiteľom - bankou . 
3. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane ( prijaté dary od fyzických a právnických osôb  a podiel zaplatenej dane).
 
Občianskemu  združeniu  pri takto dosiahnutých príjmoch  vznikne  povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022, pretože okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, príjmov vyberaných zrážkou a príjmov z členských príspevkov, ktoré sú oslobodené od dane dosiahlo aj príjmy z reklám, ktoré musí uviesť v DP,  ale ak nepresiahli výšku 20 000 eur za zdaňovacie obdobie, sú oslobodené od dane podľa §13 ods.2 písm. g) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018. Oslobodenie si občianske združenie uplatní  na riadku 230 tlačiva DP právnických osôb.
 
Otázka č. 4 – Predaj diviny v  poľovníckom združení
Poľovnícke združenie predalo v priebehu roka divinu svojim členom aj nečlenom. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane a súčasne ide o zdaniteľný príjem?
Odpoveď

Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Podľa § 13 ods. 1 písm.a)  zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem  príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

 Ak vychádzame z predpokladu, že podľa §2 písm. j) zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve sa rozumie poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovníckeho revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy  sa predaj ulovenej a inak usmrtenej zveri považuje za právo a výkon poľovníctva a teda ide o príjem, ktorý je predmetom dane a následne je  oslobodený od dane podľa §13 ods.1 písm.a) zákona o dani z príjmov (príjem súvisiaci so základným poslaním poľovníckeho združenia).