Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie > Vymedzenie daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Vymedzenie daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Daňovníkmi nezaloženými alebo nezriadenými na podnikanie sú najmä:
 • záujmové združenia právnických osôb /§20f až §20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov/,
 • profesijné komory,
 • občianske združenia vrátane odborových organizácií /Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  v znení neskorších predpisov/,
 • politické strany a politické hnutia /Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach/
 • štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti /Zákon č. 308/1991 Zb.  o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví    a   náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov/
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov /Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov znení neskorších predpisov/,                            
 • obce /Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/,
 • vyššie územné celky - Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení   zákona č. 445/2001 Z.z.                      
 • rozpočtové a príspevkové organizácie /Zákon č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/,
 • štátne fondy, napríklad zákon NR SR č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických  zariadení    a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení  neskorších predpisov,   zákon č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania.
 • vysoké školy -  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č.  455/2004 Z. z.
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  /zákon č. 581/2004 Z . z. o zdravotných poisťovniach,  dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/
 • Sociálna poisťovňa, /Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov/
 • Národný úrad práce, /od 1.1.2004 zrušený zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb  zamestnanosti a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, jeho nástupcom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny/
 • Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 • Fond ochrany vkladov, /Zákon č. 18/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov/
 • Slovenská kancelária poisťovateľov, /Zákon č.  381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov/
 • Slovenský pozemkový fond, /zriadený zákonom č.  330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách/  
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • Garančný fond investícií - Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  neskorších predpisov
 • neinvestičné fondy /Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch/,
 • nadácie  /Zákon č. 34/2002 Z. z.   o nadáciách  a   o zmene  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov/,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby /Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení  zákona č. 35/2002 Z. z./,
 • ďalšie organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na  ktorého základe vznikli,
 • za neziskové organizácie sa na účely zákona o dani z príjmov nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.

Od 1.1.2018 sú daňovníci  nezriadení alebo nezaložení na podnikanie rozdelení do  dvoch skupín nasledovne:

 • občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby uvedené v §12 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov  
 • ostatné neziskové organizácie uvedené v §12 ods.3 písm. b) zákona o dani z príjmov

z dôvodu, že daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie vymenovaní  v §12 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov majú oslobodené príjmy z reklám do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie ak ich  využijú v súlade s účelom uvedeným v §50 ods.5 zákona o dani z príjmov (charitatívna reklama)  najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom ich prijali. 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Farnosť ako daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie
Sme farnosť XY v obci N. Sme považovaní za daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie z pohľadu zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Za subjekt práva a zároveň za subjekt nezaložený alebo nezriadený na podnikanie sa považujú cirkvi založené v súlade so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, na ktoré sa vzťahujú aj osobitné ustanovenia § 12 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ktoré definujú, čo je predmetom dane takýchto daňovníkov a § 13 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý definuje, ktoré druhy príjmov sú u takýchto daňovníkov od dane z príjmov oslobodené.
Ministerstvo kultúry SR vedie na svojej stránke evidenciu cirkevných právnických osôb podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb., to znamená, že len na tieto právnické osoby sa vzťahuje zákon o dani z príjmov. Na Vašu žiadosť Vás MK SR  usmerní, či sa Vaša farnosť považuje za samostatnú právnickú osobu v zmysle zákona.
 
Otázka č. 2 – Pozemkové spoločenstvo
Patria pozemkové spoločenstvá medzi daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie?
Odpoveď
Pozemkové spoločenstvá založené podľa zákona o pozemkových spoločenstvách č.181/1995 Zb. patrili do 31.12.2007 medzi subjekty nezaložené alebo nezriadené na podnikanie v súlade s  § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Od 1.1.2008 boli však z tohto ustanovenia vypustené a považujú sa za podnikateľské subjekty. Zároveň zákonom č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov  bolo s účinnosťou od  1. 1. 2012 z § 9 ods. 2 vypustené písmeno e). Na základe uvedenej zmeny sú od tohto dátumu všetky pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pretože od r. 2008 sú považované za podnikateľské subjekty. To znamená, že za pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou musia okrem  daňového priznania právnickej osoby uložiť do registra účtovných závierok aj účtovné výkazy a Poznámky platné pre daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Podotýkame, že pre pozemkové spoločenstvá platí nová právna úprava, teda zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z.