Výpočet odpisov osobného automobilu používaného na krátkodobý prenájom

Otázka
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva vlastní osobný automobil v obstarávacej cene 96 000 eur. Na prvé tri mesiace v roku 2015 ho poskytol na krátkodobý prenájom za 1 000 eur mesačne, zvyšok roka ho používa na vlastné podnikanie. Základ dane za rok 2015 očakáva daňovník okolo 50 000 eur. V akej výške si daňovník uplatní ročný odpis tohto osobného automobilu  do daňových výdavkov?

Odpoveď zo dňa 25.8.2015
Podľa znenia § 19 ods. 3 písm. a) ZDP daňovými výdavkami sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29 ZDP), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP do výšky príjmov z prenájmu.

Ak bolo osobné motorové vozidlo prenajaté len časť zdaňovacieho obdobia, potom na účely vyčíslenia sumy odpisov do daňových výdavkov sa porovnáva výška príjmov z prenájmu k pomernej časti ročného odpisu
pripadajúcej na počet mesiacov prenájmu.
V uvedenom prípade, ak by osobné motorové vozidlo nebolo prenajaté, ročný odpis by bol v sume 24 000 eur, mesačný odpis v sume 2 000 eur. Z porovnania odpisu osobného motorového vozidla za obdobie prenájmu s príjmom z prenájmu vyplýva, že príjem z prenájmu za tri mesiace vo výške 3 000 eur je nižší ako odpisy vypočítané za tri mesiace v sume 6 000 eur. Rozdiel 3 000 eur je suma, o ktorú je daňovník povinný zvýšiť základ dane v podanom daňovom priznaní. Na uvedený postup nemá žiadny vplyv skutočnosť, že osobné motorové vozidlo nebolo prenajaté celé zdaňovacie obdobie.

Podľa znenia § 17 ods. 34 ZDP základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25 ZDP) 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27 ZDP, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur. Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa pri osobných automobiloch, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci.

Podľa vyjadrenia Ministerstva financií SR, ak daňovník prenajíma osobné motorové vozidlo bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci len časť zdaňovacieho obdobia (napr. 3 mesiace), nie je možné
postupovať podľa poslednej vety ustanovenia § 17 ods. 34 ZDP, čiže nie je možné aplikovať výnimku pre úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP počas celého zdaňovacieho obdobia, t. j. aj v období, kedy už nemal postavenie prenajímateľa. Nakoľko ZDP špecificky nerieši ako postupovať v takýchto prípadoch, Ministerstvo financií SR navrhuje pre daňovníka možnosť výberu, aby v takomto prípade mohol aplikovať:

  • len ustanovenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP na celý ročný odpis, t. j. nie len na časť zdaňovacieho obdobia (napr. 3 mesiace), alebo

  • len ustanovenie § 17 ods. 34 ZDP počas celého zdaňovacieho obdobia, alebo

  • počas doby prenájmu (napr. 3 mesiace) aplikovať ustanovenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP a na zvyšok zdaňovacieho obdobia, kedy daňovník už nie je v postavení prenajímateľa, aplikovať ustanovenie § 17 ods. 34  ZDP.