Majetok odpisovaný časovou metódou poskytnutý na prenájom

Otázka

Daňovník vlastní výherné hracie prístroje, ktorých doba použiteľnosti vyplývajúca z osobitného predpisu [§ 48 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/2005 Z. z.“)] je najviac 6 rokov od dátumu ich výroby. Takýto majetok sa odpisuje časovou metódou, tzn. ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti tohto majetku. Ak daňovník predmetný hmotný majetok poskytuje na prenájom, otázkou je, či aj u takéhoto majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov odpisy len do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP účinným od 01.01.2015 a ak áno, akým spôsobom daňovník douplatňuje neuplatnenú časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku, keďže majetok sa môže používať len počas zákonom obmedzenej doby.

Odpoveď zo dňa 27.5.2016

Výherné hracie prístroje sa odpisujú v súlade s § 26 ods. 2 ZDP ako hmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je určená osobitným predpisom. Týmto osobitným predpisom je § 48 ods. 1 písm. f) zákon č. 171/2005 Z. z., podľa ktorého je možné prevádzkovať výherný hrací prístroj, u ktorého od dátumu výroby neuplynulo viac ako šesť rokov. Doba použiteľnosti je v tomto prípade aj dobou odpisovania. Pri výpočte ročného odpisu sa postupuje podľa § 26 ods. 9 ZDP, tzn. ročný odpis sa vypočíta časovou metódou, s presnosťou na celé kalendárne mesiace počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania (v súlade so stanoviskom MF SR č. MF/15642/2006-721 zo dňa 25.04.2006).

V súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu  vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Odpisy vypočítané časovou metódou podľa § 26 ods. 2 ZDP sú súčasťou celkových daňových odpisov, ktoré sú daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP. Z tohto dôvodu, aj  v prípade výherných hracích prístrojov poskytnutých na prenájom, ktoré sú odpisované časovou metódou, daňovník (prenajímateľ) uplatňuje postup vyplývajúci z § 19 ods. 3 písm. a) ZDP, tzn. do daňových výdavkov zahrnie odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak by v zdaňovacom období príjmy (výnosy) z prenájmu takéhoto majetku boli nižšie ako odpisy, daňovník nemôže douplatňovať neuplatnenú časť ročného odpisu, nakoľko po uplynutí doby odpisovania výherného hracieho prístroja už predmetný majetok nemôže používať.