Prerušenie odpisovania majetku určeného na prenájom

Otázka

Daňovník vlastní výherné hracie prístroje, ktorých doba použiteľnosti vyplývajúca z osobitného predpisu [§ 48 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/2005 Z. z.“)] je najviac 6 rokov od dátumu ich výroby. Takýto majetok sa odpisuje časovou metódou, tzn. ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti tohto majetku. Ak daňovník predmetný hmotný majetok poskytuje na prenájom, otázkou je, či je daňovník povinný prerušiť odpisovanie takéhoto majetku, ak počas celého zdaňovacieho obdobia nebude majetok používať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, napr. z dôvodu, že nenájde nájomcu, v súlade s § 22 ods. 9 ZDP účinným od 01.01.2015.

Odpoveď zo dňa 27.5.2016

V súlade s § 22 ods. 9 písm. a) ZDP daňovník, okrem daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b ZDP, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní.

Nakoľko v prípade výherných hracích prístrojov sa nejedná o hmotný majetok rezervného charakteru, ak daňovník počas zdaňovacieho obdobia predmetný majetok neprenajme, je povinný v súlade s § 22 ods. 9 písm. a) ZDP prerušiť odpisovanie.

Z § 22 ods. 9 ZDP vyplýva, že ak dôjde k prerušeniu odpisovania, v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Ak dôjde k prerušeniu doby odpisovania výherného hracieho prístroja, nie je možné predĺžiť dobu jeho odpisovania o dobu prerušenia, nakoľko z § 48 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/2005 Z. z. vyplýva, že výherné hracie prístroje je možné prevádzkovať (a teda aj odpisovať) len šesť rokov od dátumu výroby.