Odpisy pri majetku poskytnutého na krátkodobý prenájom

Otázka

Ak daňovník prenajíma majetok iba niekoľko dní v mesiaci, má porovnávať odpisy hmotného majetku k príjmom (výnosom) z prenájmu podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov aj za tých niekoľko dní? Zvyšok mesiaca ho buď nevyužíva vôbec, alebo ho používa na svoje vlastné podnikanie

Odpoveď zo dňa 9.11.2016

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom zahŕňajú do daňových výdavkov odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

V prípade majetku, ktorý daňovník obstaral na svoju vlastnú činnosť a počas dní, v ktorých tento majetok nepotrebuje na výkon vlastnej činnosti a krátkodobo ho prenajme, je možné na účely uplatnenia daňových odpisov porovnávať výšku daňového odpisu zodpovedajúcu počtu mesiacov prenájmu s príjmami z prenájmu. Z dôvodu jasného stanovenia počtu mesiacov prenájmu sa vychádza zo skutočnosti, že mesiac má 30 dní (365 : 12), pričom sa posudzuje každý aj začatý mesiac prenájmu.

 

Príklad č. 1 – krátkodobý prenájom

Hmotný majetok, ktorého vstupná cena je 48 000 € bol počas zdaňovacieho obdobia používaný na vlastnú činnosť, pričom každý mesiac bol prenajatý vždy 3 dni. Príjem z prenájmu za zdaňovacie obdobie je vo výške 1 900 €. Majetok bol prenajatý za zdaňovacie obdobie 36 dní (3 dni x 12 mesiacov) čo predstavuje 2 mesiace prenájmu (36 : 30 = 1,2).

Daňovník pri uplatnení daňových odpisov je povinný testovať daňový odpis vzťahujúci sa na 2 mesiace s príjmom z prenájmu. Daňový odpis týkajúci sa 2 mesiacov je vo výške 2 000 €, t. j. { [ (48 000 : 4) : 12] x 2 } a príjem z prenájmu vo výške 1 900 €. Daňovník si bude môcť uplatniť do daňových výdavkov daňový odpis vo výške 11 900 €, t. j. 1 900 € (daňové odpisy – prenájom) + 10 000 € (daňové odpisy vzťahujúce sa na zvyšných 10 mesiacov).

V prípade majetku, ktorý daňovník obstará za účelom prenájmu alebo ho obstará za účelom vlastnej činnosti, ale následne ho využíva na prenájom (typickým príkladom sú budovy), na uplatnenie daňových odpisov je potrebné testovať násobok počtu mesiacov a mesačného daňového odpisu s príjmom dosiahnutým z prenájmu tohto majetku, pričom do počtu mesiacov sa zahŕňajú mesiace, v ktorých je majetok určený na prenájom bez ohľadu na skutočnosť, či daňovník skutočne fyzicky tento majetok prenajíma.

 

Príklad č. 2 – prenájom budovy

Daňovník v zdaňovacom období od januára do septembra prenajímal 20 % budovy – skladu, ktorého vstupná cena je 240 000 €, pričom dosiahol príjmy z prenájmu vo výške 1 900 €. Zvyšnú časť budovy používal na svoju vlastnú činnosť. V októbri sa mu uvoľnili ďalšie priestory, ktoré prenajal, t. j. na prenájom bolo určených 50 % budovy a dosiahol príjem z prenájmu vo výške 1 200 €. Ročný odpis je vo výške 12 000 € (240 000 : 20).

Obdobie

Pomerná časť ročného odpisu

Pomerná časť ročného odpisu

Príjem z prenájmu

Rozdiel odpisy-príjem z prenájmu

Vlastná činnosť

Prenájom

január - september

9 000

7 200

1 800

1 900

100

október - december

3 000

1 500

1 500

1 200

-300

Spolu

12 000

8 700

3 300

3 100

-200

Vplyv na základ dane                                                                      3 300 - 3 100 = 200 zvýšenie základu dane

Daňovník vyčlenil na prenájom a fyzicky prenajímal celých 50 % budovy, preto je povinný testovať 50 % daňového odpisu za obdobie október až december voči príjmu dosiahnutého z prenájmu.