Odpisovanie majetku poskytnutého na prenájom od 1.1.2015

Podľa ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP účinného od 01.01.2015 sú daňovým výdavkom odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ako bude daňovník postupovať pri aplikácii tohto ustanovenia v nasledovných prípadoch:

Príklad č. 1:

Daňovník odpisuje budovu zaradenú do 5. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 150 000 eur. Ročný odpis predstavuje sumu 7 500 eur. Dohodnuté ročné nájomné je 5 000 eur ročne. Nájomca v roku 2015 zaplatí nájomné dopredu na 2 roky, teda sumu 10 000 eur. Daňovník uplatní odpis budovy v roku 2015 vo výške 5 000 eur, nakoľko časovo rozlíšené nájomné na rok 2015 predstavuje sumu 5 000 eur.

Otázkou je, či si daňovník môže uplatniť odpis za rok 2016

a) v sume 5 000 eur – do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu, alebo

b) nemôže si uplatniť odpis, nakoľko v roku 2016 nedosiahol žiadny príjem z prenájmu.

Odpoveď zo dňa 8.10.2015:

Daňovník si v roku 2016 zahrnie do daňových výdavkov odpisy vo výške časovo rozlíšenej sumy príjmov pripadajúcej na zdaňovacie obdobie roku 2016, ktorých inkaso nastalo v roku 2015, t. j. v sume 5 000 eur.

 

Príklad č. 2:

Daňovník odpisuje budovu zaradenú do 5. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 150 000 eur. Ročný odpis predstavuje sumu 7 500 eur. Dohodnuté ročné nájomné je 5 000 eur ročne. Nájomca v roku 2015 nájomné nezaplatí a v roku 2016 zaplatí nájomné v sume 10 000 eur, teda nájomné aj za rok 2015 aj za rok 2016.

Otázkou je, aký odpis budovy si môže daňovník uplatniť v roku 2015

a) daňovník si v roku 2015 neuplatní žiadny odpis budovy, nakoľko nedosiahol žiadny príjem z prenájmu,

b) daňovník si v roku 2015 môže uplatniť odpis vo výške 5 000 eur, čo predstavuje sumu časovo rozlíšeného nájomného na rok 2015.

Odpoveď zo dňa 8.10.2015:

V prípade, ak nájomca uhradí nájomné v sume 10 000 eur za rok 2015 a 2016 až v roku 2016, t.j. pozadu, v zdaňovacom období roku 2015 si nemôže prenajímateľ v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP uplatniť do daňových výdavkov odpisy prenajatého majetku, pretože nemá príjmy z prenájmu tohto majetku.

Až po prijatí platby nájomného v roku 2016 si môže prenajímateľ uplatniť do daňových výdavkov roku 2015 odpis prenajatého majetku do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu prislúchajúcej k roku 2015, t.j. 5 000 eur, a to, ak do prijatia platby nájomného v roku 2016:

- nepodal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2015, prostredníctvom daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015;

- podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2015, prostredníctvom opravného, resp. dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015.

V zdaňovacom období roku 2016 zahrnie prenajímateľ do daňových výdavkov roku 2016 odpisy vo výške časovo rozlíšenej sumy príjmov prislúchajúcich k roku 2016, t.j. v sume 5000 eur.