Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovné obdobie > Účtovné obdobie - organizačná zložka

Účtovné obdobie - organizačná zložka

FAQ

Otázka

Zahraničná spoločnosť so sídlom v ČR zriaditla na Slovensku organizačnú zložku. Zahraničná spoločnosť (zriaďovateľ má hospodársky rok od 1.4. do 31.3.). Organizačná zložka má hospodársky rok totožný s kalendárnym rokom, t.j. od 1.1. do 31.12. Prosím o informáciu, či je pre implementáciu účtovníctva organizačnej zložky povinnosťou prejsť na hospodársky rok v súlade so hospodárskym rokom svojho zriaďovateľa ?

Odpoveď

Organizačná zložka zapísaná v Obchodnom registri je účtovnou jednotkou v zmysle § 1 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (link: 2023.01.17_zak_431_2002.pdf (financnasprava.sk). Účtovná jednotka môže uplatňovať účtovné obdobie kalendárny rok (od 1.1. do 31.12.) alebo hospodársky rok (nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom). Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní  účtovná jednotka písomným oznámením daňovému úradu 

  1. do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotka alebo
  2. najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky. 

K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Pri zmene účtovného obdobia je obdobie od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia do začatia iného účtovného obdobia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov. To primerane platí aj pri vzniku alebo zániku účtovnej jednotky, pričom pri vzniku účtovnej jednotky začína prvé účtovné obdobie dňom vzniku účtovnej jednotky a pri zániku účtovnej jednotky končí posledné účtovné obdobie dňom zániku účtovnej jednotky.

Ak oznámenie nie je daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovná jednotka nesmie uplatniť účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí 7 účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje účtovná jednotka aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.

Bližšie informácie v § 3 ods. 3 a nasl. zákona o účtovníctve.

Zákon o účtovníctve neupravuje povinnosť organizačnej zložky prejsť na hospodársky rok zriaďovateľa - zahraničnej spoločnosti. Preto, ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (napr. legislatívy v ČR, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR, ...) a účtovná jednotka si uplatní účtovné obdobie - hospodárskeho roka písomným oznámením daňovému úradu, potom účtovnej jednotke vzniká účtovné obdobie hospodárskeho roka.