Kalendárny rok a hospodársky rok

Účtovným  obdobím môže byť
kalendárny rok a
hospodársky rok.
 
Účtovné obdobie hospodársky rok je obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom. K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
Existujúca účtovná jednotka účtové obdobie hospodársky rok môže uplatniť písomným oznámením daňovému úradu a to najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia.
Účtovné obdobie hospodársky rok môže účtovná jednotka uplatniť odo dňa svojho vzniku. Túto skutočnosť musí oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa vzniku. 
Ak oznámenie nie je daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovné obdobie hospodársky rok nemôže účtovná jednotka uplatniť. Dôvody zmeny účtovného obdobia sa v oznámení nemusia uvádzať.
Účtovné obdobie hospodársky rok musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Účtovné obdobie hospodársky rok u existujúcej účtovnej jednotky 
Spoločnosť Alfa, s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok, t.j. obdobie od 1.1. do 31.12. bežného kalendárneho roka. Od 1.10.2015 chce uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok. Musí túto skutočnosť oznamovať daňovému úradu?
Odpoveď
Spoločnosť Alfa, s.r.o. je povinná zmenu účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok oznámiť daňovému úradu najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia, t.j., ak chce uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok od 1.10.2015, musí túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu najneskôr dňa 16.09.2015. Ak by účtovná jednotka oznámenie doručila dňa 17.09.2015, účtovné obdobie hospodársky rok nemôže uplatniť.   
 
Otázka č. 2 – Zmena účtovného obdobia
Spoločnosť Alfa, s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok, t.j. obdobie od 1.1. do 31.12. bežného kalendárneho roka. Od 1.11.2015 chce uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok. Ako sa účtovná jednotka vysporiada s obdobím od 1.1.2015 do 31.10.2015?
Odpoveď
Pri zmene účtovného obdobia je obdobie od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia do začatia iného účtovného obdobia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Na základe uvedeného, účtovná jednotka je povinná za obdobie od 1.1.2015 do 31.10.2015 zostaviť riadnu účtovnú závierku.
Podľa zákona o dani z príjmov pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie. Aj za toto samostatné zdaňovacie obdobie sa daňové priznanie podáva do 3 mesiacov po jeho uplynutí.
 
Otázka č. 3 – Účtovné obdobie hospodársky rok od vzniku účtovnej jednotky
Spoločnosť Beta, s.r.o.  je zapísaná do obchodného registra dňa 25.9.2015. Účtovné obdobie hospodársky rok chce uplatniť od svojho vzniku. Aké povinnosť jej vznikajú vo vzťahu k daňovému úradu?     
Odpoveď
Ak účtovná jednotka chce uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok odo dňa svojho vzniku, t.j. od 25.9.2015 (v tento deň bola zapísaná do obchodného registra), musí túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, t.j. do 24.10.2015 vrátane. Prvé účtovné obdobie hospodársky rok bude teda od 25.9.2015 do 31.8.2016, teda kratšie, ako 12 kalendárnych mesiacov. Ďalší hospodársky rok potom začína od 1.9.2016 do 31.8.2017.