Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovné obdobie > Účtovné jednotky, ktoré nemôžu uplatniť hospodársky rok

Účtovné jednotky, ktoré nemôžu uplatniť hospodársky rok

Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže v roku 2023 uplatniť účtovná jednotka, ktorou je:
  • subjekt verejnej správy5) (ďalej len „účtovná jednotka verejnej správy“),
  • právnická osoba s majetkovou účasťou štátu založená podľa osobitných predpisov,29b)
  • právnická osoba s majetkovou účasťou obce alebo právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku a
  • fyzická osoba – podnikateľ účtovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode.

 ______

Odvolávky:

5) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých   zákonov

29) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Registrovaný sociálny podnik s majetkovou účasťou obce a hospodársky rok
Registrovaný sociálny podnik môže mať podľa § 14 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch účtovné obdobie hospodársky rok. Týka sa to aj obecného registrovaného podniku - s.r.o. s majetkovou účasťou obce, keďže § 3 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. to vylučuje?
 
Odpoveď
 V zmysle § 3 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovné obdobie hospodársky rok nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou je:

1.            subjekt verejnej správy (ďalej len „účtovná jednotka verejnej správy“),

2.            právnická osoba s majetkovou účasťou štátu založená podľa osobitných predpisov,

3.            právnická osoba s majetkovou účasťou obce alebo právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku a

4.            účtovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode.

Uvedené nie je v rozpore s § 14 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. v platnom znení a vôbec neobsahuje možnosť uplatniť si hospodársky rok ako účtovné obdobie, inak ako je uvedené v zákone o účtovníctve.

Priamo uvedený  § 14  uvádza, že:

Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znp.) najneskôr od účtovného obdobia bezprostredne nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

Registrovaný sociálny podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti registrovaného sociálneho podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný sociálny podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.