Zmena účtovného obdobia

Zmena účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a z hospodárskeho roka na  kalendárny rok
Podľa § 3 ods. 5 zákona o účtovníctve, k zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Pri zmene účtovného obdobia je obdobie od skončenia prechádzajúceho účtovného obdobia do začatia iného účtovného obdobia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok
Účtovná jednotka do 31.12.2021 uplatňovala účtovné obdobie kalendárny rok. Od 1.10.2022 chce uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok. Čo s obdobím od 1.1.2022 do 30.9.2022?  
Odpoveď
Za obdobie od 1.1.2022 do 30.9.2022 musí účtovná jednotka uzavrieť účtovné knihy a zostaviť riadnu účtovnú závierku (kratšie účtovné obdobie ako 12 kalendárnych mesiacov).  
 
Otázka č. 2 – Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok 
Účtovná jednotka uplatňovala účtovné obdobie hospodársky rok od 1.5.2022 do 30.4.2023 a od 1.1.2024 chce prejsť na účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Odpoveď
Za obdobie od 1.5.2023 do 31.12.2023  musí účtovná jednotka uzavrieť účtovné knihy a zostaviť riadnu účtovnú závierku (účtovné obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov).