Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovné obdobie > Doba vedenia účtovníctva, zodpovednosť za vedenie účtovníctva

Doba vedenia účtovníctva, zodpovednosť za vedenie účtovníctva

Obdobie počas ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo, zodpovednosť za vedenie účtovníctva

Účtovná jednotka právnická osoba
           - vedie účtovníctvo od dňa svojho vzniku, až do dňa svojho zániku (s výnimkou účtovných jednotiek právnických osôb, ktoré sa zrušujú bez likvidácie, ktoré vedú účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu).
Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Odo dňa účinnosti zápisu do príslušného registra právnická osoba môže nadobúdať práva a povinnosti a výmazom tieto práva a povinnosti končia. Počas tohto obdobia musí byť právnická osoba účtovnou jednotkou. 
Účtovná jednotka fyzická osoba
          - vedie účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
 
U fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, sa začiatok tejto činnosti považuje za deň vydania príslušného oprávnenia na podnikanie (živnostenského alebo iného podľa osobitných predpisov), u poľnohospodárov zápis do evidencie podľa osobitného predpisu.
Fyzické osoby nemusia byť počas trvania podnikateľskej činnosti v každom prípade účtovnými jednotkami. Povinnosť vedenia účtovníctva je vymedzená tak, že sú účtovnými jednotkami len pokiaľ uplatňujú preukázateľne vynaložené výdavky.
 
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku. Účtovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti.
Účtovníctvo sa vedie v súlade s postupmi účtovania, ktoré na základe § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve ustanovuje MF SR pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek opatreniami. Opatreniami sú upravené najmä: deň uskutočnenia účtovného prípadu, postupy účtovania, označovanie a usporiadanie položiek účtovnej závierky, termíny, spôsoby a miesta predkladania účtovnej závierky, obsahové vymedzenie účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva, účtovné zásady, metódy a ďalšie podrobnosti, ktoré sú povinné účtovné jednotky dodržiavať.
Za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva  je zodpovedná účtovná jednotka. Vedením svojho účtovníctva môže účtovná jednotka poveriť aj inú právnickú alebo fyzickú osobu.
 
FAQ
Otázka č. 1 –  Organizačná zložka v zahraničí právnickej osoby so sídlom v SR
Spoločnosť Beta, s.r.o. so sídlom v Košiciach má v Českej republike a v Poľsku zriadenú organizačnú zložku. Účtuje vo svojom účtovníctve aj o týchto organizačných zložkách?
Odpoveď
Účtovná jednotka zostavuje jednu účtovnú závierku a vykazuje jeden hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok, to znamená účtuje vo svojom účtovníctve aj o týchto organizačných zložkách. Účtovná jednotka môže pre svoje potreby viesť vnútroorganizačné účtovníctvo podľa jednotlivých organizačných zložiek, územného členenia, pracovísk, prevádzok a pod.
 
Otázka č. 2 -  Fyzická osoba podniká na základe živnosti a má založenú aj s.r.o.
Pán Ing. Stanislav D. podniká na základe živnostenského oprávnenia od roku 2002, vedie jednoduché účtovníctvo. V roku 2022 založil sám spoločnosť s ručením obmedzeným a zároveň bude aj naďalej pokračovať v podnikaní ako fyzická osoba. Bude viesť účtovníctvo ako jeden celok?
Odpoveď
NIE, v uvedenom prípade, sa jedná o dve účtovné jednotky s povinnosťou viesť dve samostatné účtovníctva, a to za  fyzickú osobu – podnikateľa (jednoduché účtovníctvo) a za právnickú osobu s.r.o. (podvojné účtovníctvo).
 
Otázka č. 3 – Pokuta za porušenie povinnosti podľa zákona o účtovníctve
Daňový úrad na základe zistení pri kontrole  dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve zistil porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a uložil účtovnej jednotke pokutu. Vedenie účtovníctva má účtovná jednotka zabezpečené dodávateľským spôsobom s účtovnou firmou. Má účtovná jednotka možnosť nárokovať si tieto prostriedky od účtovnej firmy?
Odpoveď
Zodpovednosť za vedenie účtovníctva zostáva vždy výlučne na účtovnej jednotke.  Ak poveruje účtovná jednotka vedením svojho účtovníctva inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, predmetom zmluvných dojednaní na základe písomnej zmluvy, by mali byť práva a povinnosti zmluvných strán vrátane zodpovednosti a dôsledkov za prípadné sankcie, ktoré vzniknú účtovnej jednotke pri vedení účtovníctva poverenou osobou.