Krátkodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lode

Služba, ktorou je poskytnutie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku okrem lode (nie viac ako 30 dní) sa zdaňuje v štáte, kde sa dá dopravný prostriedok k dispozícii (§ 16 ods. 2 zákona o DPH).
• Ide o dopravné prostriedky (zahŕňajú motorové a nemotorové vozidlá a iné vybavenie a prístroje určené na prevoz osôb alebo predmetov z jedného miesta na druhé, pričom ich možno ťahať, vliecť alebo tlačiť vozidlami a normálne sú určené na dopravu a dajú sa na ňu skutočne používať pozemné vozidlá ako autá, motocykle, bicykle, tricykle a obytné prívesy, pokiaľ nie sú pripevnené k zemi; prívesy a návesy; železničné vagóny; lietadlá; vozidlá osobitné určené na prevoz chorých alebo zranených osôb; poľnohospodárske traktory a iné poľnohospodárske vozidlá; vozidlá určené na vojenské účely, účely sledovania alebo civilnej obrany iné ako boj; mechanicky alebo elektronicky poháňané invalidné vozíky).
 
 
FAQ

Otázka č. 1  - Krátkodobý prenájom vozidla voči českému podnikateľovi, ak je vozidlo poskytnuté k dispozícii v tuzemsku
Platiteľ poskytol  prenájom vozidla českej osobe identifikovanej pre daň v dĺžke 20 dní  s tým, že český odberateľ si prišiel vozidlo prevziať do tuzemska.  Ako má platiteľ vystaviť faktúru?
Odpoveď
Miestom dodania tejto služby je tuzemsko – kde sa dal dopravný prostriedok k dispozícii zákazníkovi, z čoho vyplýva, že platiteľ predmetnú službu zdaní slovenskou DPH.

Otázka č. 2  - Krátkodobý prenájom vozidla voči českému podnikateľovi, ak je vozidlo  poskytnuté k dispozícii v ČR
Platiteľ poskytol  prenájom vozidla českej osobe identifikovanej pre daň v dĺžke 20 dní  s tým, že český odberateľ si vozidlo prevzal na území ČR.  Ako má platiteľ vystaviť faktúru?
Odpoveď
Miestom dodania tejto služby je ČR – kde sa dal dopravný prostriedok k dispozícii zákazníkovi, z čoho vyplýva, že platiteľ predmetnú službu nezdaní slovenskou DPH. Platiteľ by sa mal informovať na legislatívu ČR, kde je miesto dodania služby, za účelom splnenia si svojich registračných a daňových  povinností, resp. na možnosť prenosu daňovej povinnosti.

Otázka č. 3 - Krátkodobý prenájom vozidla voči českej súkromnej osobe, ak je vozidlo poskytnuté  k dispozícii v SR
Platiteľ poskytol  prenájom vozidla českej súkromnej osobe identifikovanej pre daň v dĺžke 20 dní s tým, že český zákazník  si prišiel vozidlo prevziať do tuzemska.  Ako má platiteľ vystaviť faktúru?
Odpoveď
Miestom dodania tejto služby je tuzemsko – kde sa dal dopravný prostriedok k dispozícii zákazníkovi, z čoho vyplýva, že platiteľ predmetnú službu zdaní slovenskou DPH. Uvedie ju v daňovom priznaní, aj v kontrolnom výkaze v časti D2.

Otázka č. 4 - Krátkodobý prenájom vozidla poskytnutý v ČR českým podnikateľom voči  slovenskému platiteľovi dane
Slovenský platiteľ si prenajal nákladné vozidlo na dva dni od českého podnikateľa, ktorý je v ČR registrovaný na DPH. Nákladné vozidlo mu bolo poskytnuté priamo v ČR. Aké má slovenský platiteľ povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miestom dodania je ČR – tam – kde sa dal dopravný prostriedok k dispozícii. Český podnikateľ službu prenájmu zdaní českou DPH. Slovenský platiteľ má právo na refundáciu českej dane podľa podmienok uvedených v § 55a až § 55f zákona o DPH.

Otázka č. 5 -  Krátkodobý prenájom vozidla poskytnutý v SR českým podnikateľom voči  slovenskému platiteľovi dane
Slovenský platiteľ si prenajal nákladné vozidlo na dva dni od českého podnikateľa, ktorý je v ČR registrovaný na DPH. Nákladné vozidlo mu bolo poskytnuté k dispozícii na území tuzemska. Aké má slovenský platiteľ povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania sa v danom prípade posúdi podľa toho, kde sa vozidlo dalo k dispozícii zákazníkovi. Týmto miestom je tuzemsko. V zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH zahraničná osoba poskytla službu v tuzemsku uvedenú v § 16 ods. 2 zákona o DPH voči tuzemskej zdaniteľnej osobe usadenej v SR – má táto tuzemská zdaniteľná osoba povinnosť platiť daň z prijatej služby. Daň prizná v SR v riadku 9 a 10 daňového priznania. V kontrolnom výkaze sa predmetná služba  uvádza v časti B1.

Poznámka
Ak by išlo poskytnutie služby - DLHODOBÉHO prenájmu dopravného prostriedku okrem lode  (na obdobie presahujúce 30 dní) pre ZDANITEĽNÚ OSOBU, potom  miesto dodania služby sa určí podľa miesta usadenia zdaniteľnej osoby - odberateľa  v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.  To znamená, že ak by bola služba prenájmu dopravného prostriedku poskytnutá voči zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, potom sa miesto dodania prenáša do štátu usadenia odberateľa, z čoho vyplýva, že predmetná služba sa uvedie v súhrnnom výkaze, v osobitných záznamoch pre DPH v zmysle § 70 zákona o DPH. Neuvedie sa však v daňovom priznaní k DPH.