Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Prenájom dopravného prostriedku (§ 16 ods. 2 zákona o DPH) > Dlhodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lode voči nezdaniteľnej osobe

Dlhodobý prenájom dopravného prostriedku okrem lode voči nezdaniteľnej osobe

Poskytnutie dlhodobého nájmu dopravného prostriedku okrem lode voči nezdaniteľnej osobe predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta,  kde má táto osoba sídlo, bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava (§ 16 ods. 2 zákona o DPH).

FAQ

Otázka  č. 1 - Dlhodobý  prenájom vozidla voči českej súkromnej osobe
Tuzemský platiteľ  poskytol  prenájom osobného auta v dĺžke 6 týždňov  súkromnej osobe  z ČR. Ako má platiteľ vystaviť faktúru? Kde je miesto dodania?
Odpoveď
Miesto dodania tejto služby je v štáte odberateľa, t.j. tam, kde má trvalý pobyt súkromná osoba z ČR. Z uvedeného vyplýva, že tuzemský platiteľ by sa mal informovať v ČR na svoje daňové, prípadne registračné povinnosti.
 
Poznámka
Ak by išlo poskytnutie služby - DLHODOBÉHO prenájmu dopravného prostriedku okrem lode  (na obdobie presahujúce 30 dní) pre ZDANITEĽNÚ OSOBU, potom  miesto dodania služby sa určí podľa miesta usadenia zdaniteľnej osoby - odberateľa  v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.  To znamená, že ak by bola služba prenájmu dopravného prostriedku poskytnutá voči zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, potom sa miesto dodania prenáša do štátu usadenia odberateľa, z čoho vyplýva, že predmetná služba sa uvedie v súhrnnom výkaze, v osobitných záznamoch pre DPH v zmysle § 70 zákona o DPH. Neuvedie sa však v daňovom priznaní k DPH.