Krátkodobý prenájom lode

Poskytnutie krátkodobého nájmu na obdobie  nepresahujúcich 90 dní predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta, kde sa loď dá k dispozícii zákazníkovi (§ 16 ods. 2 zákona o DPH).
 
FAQ

Otázka č. 1 - Krátkodobý   prenájom  lode
Platiteľ, ktorý má sídlo v tuzemsku, vlastní loď, ktorá kotví v prístave v Taliansku. Loď prenajme slovenskej súkromnej osobe na obdobie od 1.7.2023 do 1.9. 2023. Kde je miesto plnenia?
Odpoveď
Ide o krátkodobý  prenájom.  Miestom dodania služby krátkodobého prenájmu je miesto, kde sa dá loď k dispozícii zákaznikovi – t.j. Taliansko. Z uvedeného vyplýva, že tuzemský platiteľ má registračnú povinnosť v Taliansku. 
 
Poznámka
Ak by išlo poskytnutie služby - DLHODOBÉHO prenájmu lode (na obdobie presahujúce 90 dní) pre ZDANITEĽNÚ OSOBU, potom  miesto dodania služby sa určí podľa miesta usadenia zdaniteľnej osoby - odberateľa  v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.  To znamená, že ak by bola služba prenájmu lode poskytnutá voči zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, potom sa miesto dodania prenáša do štátu usadenia odberateľa, z čoho vyplýva, že predmetná služba sa uvedie v súhrnnom výkaze, v osobitných záznamoch pre DPH v zmysle § 70 zákona o DPH. Neuvedie sa však v daňovom priznaní k DPH.