Dlhodobý prenájom lode voči nezdaniteľnej osobe

Osobitné pravidlo určenia miesta dodania pre poskytnutie dlhodobého prenájmu výletnej lode  na obdobie  presahujúce 90 dní sa týka prípadu, ak je poskytnuté nezdaniteľnej osobe. Miesto dodania sa v takom prípade určí podľa toho, kde sa dá výletná loď k dispozícii zákaznikovi, za podmienky, že dodávateľ služby má v tomto mieste svoje sídlo alebo stálu prevádzkareň (§ 16 ods. 2 zákona o DPH).
 
FAQ

Otázka č. 1 - Dlhodobý  prenájom lode voči nezdaniteľnej osobe
Platiteľ, ktorý má sídlo v tuzemsku, vlastní výletnú loď, ktorá kotví v prístave v Taliansku. V Taliansku má stálu prevádzkareň.
Loď prenajme slovenskej súkromnej osobe na obdobie od 1.4.2023 do 1.9.2023. Ide o dlhodobý prenájom na viac ako 90 dní.  Kde je miesto plnenia?
Odpoveď
Miestom dodania je Taliansko. Uvedená služba podlieha dani v Taliansku, neuvádza sa v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní k DPH.
 
 
Poznámka
Ak by išlo poskytnutie služby - DLHODOBÉHO prenájmu lode (na obdobie presahujúce 90 dní) pre ZDANITEĽNÚ OSOBU, potom  miesto dodania služby sa určí podľa miesta usadenia zdaniteľnej osoby - odberateľa  v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.  To znamená, že ak by bola služba prenájmu lode poskytnutá voči zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, potom sa miesto dodania prenáša do štátu usadenia odberateľa, z čoho vyplýva, že predmetná služba sa uvedie v súhrnnom výkaze, v osobitných záznamoch pre DPH v zmysle § 70 zákona o DPH. Neuvedie sa však v daňovom priznaní k DPH.