Úvod > DPH > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Fakturácia IT služieb medzi švajčiarskym zriaďovateľom a organizačnou zložkou v SR

Fakturácia IT služieb medzi švajčiarskym zriaďovateľom a organizačnou zložkou v SR

Otázka:
Zriaďovateľ, ktorý má sídlo vo Švajčiarsku a skupinovú DPH registráciu vo Švajčiarsku, fakturuje organizačnej zložke na Slovensku, ktorá je registrovaná pre DPH podľa § 4 zákona o DPH IT služby. Otázkou subjektu je, či je táto skupinová DPH registrácia mimo Európskej únie dôležitá pre posúdenie, či transakcia medzi zriaďovateľom a organizačnou zložkou podlieha DPH samozdaneniu v SR. Subjekt uvádza, že mal za to, že sa jedná len o alokáciu nákladov a daná transakcia nie je predmetom DPH, avšak  podľa "jurisdikcie Danske Case" sa spoločnosť, ktorá je súčasťou skupinovej DPH registrácie považuje za zdaniteľnú osobu. Subjekt sa pýta, či je to aplikovateľné aj v jeho prípade.

Odpoveď:
Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty upravuje skupinovú registráciu v článku 11 (ďalej len „smernica o DPH“). Po porade s poradným výborom pre DPH môže každý členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území toho istého členského štátu, ktoré sú síce právne nezávislé, ale súčasne vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami. Smernica o DPH teda upravuje možnosť skupinovej registrácie v rámci jednotlivých členských štátov. Rovnako rozsudok Súdneho dvora EÚ C-812/19 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial posudzoval situáciu,  či je švédska pobočka banky nezávislou zdaniteľnou osobou v prípade, keď hlavná prevádzkareň spoločnosti so sídlom v Dánsku je súčasťou skupiny na účely DPH v Dánsku, poskytuje pobočke služby, náklady za služby znáša pobočka, pričom pobočka spoločnosti so sídlom vo Švédsku nie je členom žiadnej skupiny vo Švédsku. Na účely DPH sa hlavná prevádzkareň spoločnosti nachádzajúca sa v členskom štáte, ktorá je súčasťou skupiny na účely DPH vytvorenej na základe článku 11 smernice o DPH a pobočka tejto spoločnosti usadená v inom členskom štáte majú považovať za samostatné zdaniteľné osoby, keď táto hlavná prevádzkareň poskytuje uvedenej pobočke služby, ktorých náklady jej účtuje.
V danom prípade zriaďovateľ má sídlo vo Švajčiarsku a skupinovú registráciu vo Švajčiarsku, t. j. v treťom štáte, kde nie je možné uplatňovať článok 11 smernice o DPH. Pokiaľ ide o poskytovanie služieb medzi zriaďovateľom vo Švajčiarsku a organizačnou zložkou v SR, plnenie je zdaniteľné len vtedy, ak medzi poskytovateľom a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého dochádza k výmene vzájomných plnení. V prípade neexistencie takéhoto právneho vzťahu medzi zriaďovateľom a organizačnou zložkou, ktoré spolu tvoria jedinú zdaniteľnú osobu, vzájomné plnenia medzi týmito subjektmi predstavujú nezdaniteľné interné transakcie, na rozdiel od zdaniteľných transakcií uskutočnených s tretími osobami. Na určenie, či takýto právny vzťah existuje, je potrebné overiť, či organizačná zložka vykonáva nezávislú hospodársku činnosť. V tejto súvislosti treba skúmať, či takúto organizačnú zložku možno považovať za samostatnú, predovšetkým ak znáša ekonomické riziko vyplývajúce z jej činnosti. Ak organizačná zložka nie je samostatná, zriaďovateľ a organizačná zložka predstavujú jednu a tú istú zdaniteľnú osobu na účely DPH. Uvedené vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ, napr. C-210/04 FCE Bank, C-165/17 Morgan Stanley, ktorá síce pojednáva o prípadoch, keď ústredie a pobočka sú usadené v dvoch rôznych členských štátoch, pričom podľa názoru FR SR uvedené princípy je možné aplikovať aj na situáciu, keď zriaďovateľ má sídlo vo Švajčiarsku a organizačná zložka je usadená v SR.


 Dátum vydania stanoviska: 6.5.2021