Odmena za úspešnosť

Otázka
Reklamná agentúra zabezpečuje pre príjemcu plnenia  na základe zmluvy celú reklamnú činnosť - výroba reklamy, produkciu, reklamné kampane a pod. Za túto činnosť je stanovená odmena + DPH. Naviac zmluva obsahuje, že po ukončení roka do 28.2. nasledujúceho roka, bude činnosť agentúry vyhodnotená a v prípade ak napr. dôjde k nárastu výnosov a spokojnosti zákazníkov,  bude agentúre vyplatená VARIABILNA ODMENA - SUCCESS FEE vo výške 5 % z ročnej paušálnej sumy. Je takto vyplatená odmena (success fee) plnenie, ktoré podlieha DPH  alebo sa jedná z pohľadu zákona o DPH len o finančnú odmenu, ktorá už nepodlieha DPH? Ak by success fee podliehalo DPH - pozeráme sa na toto plnenie ako na zvýšenie ceny reklamy a opravný doklad sa vyhotoví v súlade s § 25 zákona o DPH?
 
Odpoveď
Predmetom DPH je v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Poskytnutie reklamnej služby podlieha daňovej povinnosti. Reklamná služba je poskytovaná za protihodnotu dohodnutú v zmluve - odmenu. Odmena môže byť paušálna, môže sa odvíjať od dosiahnutých tržieb alebo od iných ukazovateľov alebo môže predstavovať kombináciou viacerých možností. Tým pádom môže byť vyplácaná v rôznych obdobiach. Všetky tieto skutočnosti sú zrejme dohodnuté v zmluve. V posudzovanom prípade je reklamná služba pravdepodobne poskytovaná a tiež odmena je vyplácaná dlhšie obdobie, a to buď opakovane alebo čiastkovo. Stanovená odmena je v zmysle zadania vyplácaná priebežne počas kalendárneho roka paušálne a naviac po skončení roka, po vyhodnotení činnosti reklamnej agentúry a v prípade spokojnosti zákazníkov,  je zvýšená o 5 % z ročnej paušálnej sumy.
 
V prvom rade je potrebné uviesť, že pri posudzovaní predmetného zdaniteľného plnenia, je nevyhnutné vychádzať z dohodnutých skutočností v uzatvorenej zmluve.  Ak je reklamná služba poskytovaná opakovane alebo čiastkovo, služba sa považuje za dodanú posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba (odmena) vzťahuje a teda vzniká daňová povinnosť. Uvedené sa týka priebežnej paušálnej odmeny za opakované alebo čiastkové poskytnutie reklamnej služby.
V prípade, že nejde o opakované alebo čiastkové dodanie reklamnej služby, ale ide o službu, ktorá sa poskytuje počas 1 roka s dohodnutou paušálnou odmenou, daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.
 
V prípade dodatočnej variabilnej odmeny, ktorá sa vypočíta vo výške 5 % z ročnej paušálnej sumy, ktorá predstavuje následné zvýšenie ceny služby, sa v zmysle § 25 zákona o DPH opraví základ dane. Rozdiel medzi pôvodným základom dane (daňou) a opraveným základom dane (daňou) sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane.