Úvod > DPH > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Fakturácia storna objednávky prepravy a fakturácia márnej jazdy

Fakturácia storna objednávky prepravy a fakturácia márnej jazdy

Fakturácia storna objednávky prepravy

Otázka
Ako sa posúdi  „storno poplatok“ v súvislosti s objednávkou prepravy, t.j.  situácii, keď došlo k stornovaniu objednávky prepravy, ešte pred tým, ako by išlo v dohodnutom termíne poskytnutia služby auto na nakládku?

Odpoveď
V zmysle záverov z metodicko-legislatívnej komisie MLK (ďalej len „MLK“)  „sumy, ktorých úhrada má priamu hospodársku spojitosť s dodaním tovarov a služieb na základe zmluvne dohodnutých podmienok, predstavujú na účely uplatňovania pravidiel ustanovených zákonom o DPH protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby, bez ohľadu na označenie týchto súm ako pokuta, poplatok, náhrada, kompenzácia a podobne“,  to znamená, že sú predmetom dane. 
„Iná situácia je pri úhradách, na zaplatenie, ktorých vzniká nárok/povinnosť z iného právneho dôvodu, ako je samotné dodanie tovaru a služby, akými sú napríklad úrok z omeškania za oneskorenú úhradu za uskutočnené dodanie alebo náhrada za poškodenie tovaru, keďže tieto nemožno považovať za protihodnotu  za dodanie tovaru alebo služby.“ 
Zo záverov MLK ako aj analýzy súvisiacej judikatúry SD EÚ uvedenej v zápise z MLK vyplýva, že ak odplata iba nahrádza škodu podniku, ako napríklad úroky z omeškania alebo náhrada ušlého zisku z dôvodu odstúpenia od zmluvy ešte pred samotnou realizáciou plnenia, takáto odplata nie je protihodnotou za dodanie alebo poskytnutie služby (pozri bod 5.6. nižšie uvedeného zápisu z MLK).  
V zmysle uvedeného, ak sa „storno poplatok“ týka ušlého zisku a nahrádza majetkovú peňažnú škodu, ktorá vznikla v dôsledku odstúpenia zákazníka od zmluvy ešte pred poskytnutím, resp. začatím poskytovania dohodnutej služby, nepovažuje sa za protihodnotu za poskytnutú službu, to znamená nie je predmetom dane. Takýto výklad je možné aplikovať len na prípady, keď je náhrada škody druhej zmluvnej strany spojená s neuskutočnením transakcie (pozri bod 50 návrhov generálneho advokáta vo veci C-90/20). 

Viac informácií k tejto problematike nájdete v 2. bode Zápisu zo 17. zasadnutia komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01.2023, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/ Závery zo zasadnutia metodických komisií MF SR/ podoblasť Nepriame dane.

 

Fakturácia márnej jazdy
Otázka
Podlieha fakturácia poplatku za  tzv. márnu jazdu DPH?

Odpoveď
V zmysle zápisu z metodicko-legislatívnej komisie MLK (ďalej len „MLK“) je možné márnu jazdu definovať ako jazdu vozidla bez nákladu vykonanú v súvislosti s objednanou prepravou, ktorá sa neuskutočnila z príčin na strane objednávateľa alebo odosielateľa. Poplatok za tzv. „márnu jazdu“ je uvedený v podmienkach prepravy alebo býva  zakotvený v zmluve.
Zo záverov z MLK vyplýva nasledovné: „sumy, ktorých úhrada má priamu hospodársku spojitosť s dodaním tovarov a služieb na základe zmluvne dohodnutých podmienok, predstavujú na účely uplatňovania pravidiel ustanovených zákonom o DPH protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby, bez ohľadu na označenie týchto súm ako pokuta, poplatok, náhrada, kompenzácia a podobne“. To znamená, že aj sumy platené platiteľovi dane na základe zmluvne dohodnutých podmienok (napr. v rámci zmluvy o preprave veci, na základe prepravného poriadku, ...), z dôvodu „márnej jazdy“ podliehajú DPH a platiteľ dane je povinný odviesť DPH zo základu dane určeného podľa § 22 zákona o DPH. 

Viac informácií k tejto problematike nájdete v 2. bode Zápisu zo 17. zasadnutia komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01.2023, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/ Závery zo zasadnutia metodických komisií MF SR/ podoblasť Nepriame dane.

 

 

Pri určení daňového zaobchádzania je v každom prípade potrebné vychádzať zo zmluvných podmienok a z významu, ktoré zmluvné strany prisúdili pojmu pokuta, storno a podobne a na základe toho uplatniť správny daňový režim.

 

Dátum vydania stanoviska: 28.6.2023