Výchovné športovca

Otázka:
V predloženom dopyte žiadateľ položil  nasledovné otázky:  
1.    Či v prípade kolektívnych športov (napr. hokej) možno na základe definície vyplývajúcej z § 15 ods. 4 a 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej „zákon o športe“) považovať výchovné športovca za prevod práva podľa § 9 zákona o DPH, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona  o DPH; 

2.    Ak by  išlo o výchovné detí a mládeže, či by bola predmetná služba oslobodená od dane podľa § 33 zákona o DPH, ak by právnická osoba (športová organizácia) splnila aspoň jednu podmienku podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH? 

Odpoveď:
1)  Podľa  § 15 ods. 4 a 5 zákona o športe, pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo  pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub, uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jeho určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca, ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zohľadňuje aj náklad na prípravu družstva.
Výchovné je zavedené ako zákonný mechanizmus vyrovnania istej ekonomickej asymetrie pri prestupe športovca medzi nákladmi materského klubu, ktorý ho vychoval a investoval do neho, oproti výhodám „hotového“ športovca, ktorého získa nový športový klub.
         
Podľa § 2 zákona o DPH predmetom dane je okrem iného dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Zdaniteľným plnení teda je dodanie  služby, ak je dodaná za protihodnotu (§ 22 zákona o DPH), ak je uskutočnené zdaniteľnou osobou (§ 3 zákona o DPH), ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby a ak ide o dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku (§ 15 a 16 zákona o DPH). Podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH, dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru.
 
Zastávame názor, že platba požadovaná pôvodným klubom športovca pri prestupe športovca od klubu do ktorého prestupuje športovec  je protihodnota za poskytnutú službu, ktorou je prevod práv  a podlieha DPH. 
 
2)  Podľa § 33 zákona o DPH sú od dane oslobodené služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH.
Z judikatúry Súdneho dvora EÚ ( napr. rozsudok C-253/07)  vyplýva, že to, že  činnosť má byť oslobodená od dane, závisí najmä od povahy poskytovanej služby a jej vzťahu s výkonom športu alebo telesnej výchovy. Článok  13(A)(1) písm. m) Šiestej smernice (čl. 132(1) písm. m) smernice 2006/112/ES)  sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje v súvislosti s osobami, ktoré vykonávajú šport, taktiež na služby poskytované právnickým osobám a neregistrovaným združeniam, ak sú tieto plnenia úzko spojené s výkonom športu a nevyhnutné na jeho vykonávanie, ak sú poskytované neziskovými organizáciami a skutoční adresáti uvedených plnení sú osoby, ktoré vykonávajú šport. Na druhej strane na poskytované služby, ktoré nespĺňajú kritéria, najmä tie, ktoré sú spojené so športovými klubmi a ich fungovaním, sa nemôže vzťahovať toto oslobodenie. Výrazy použité na označenie oslobodení uvedených v cit. článku smernice sa majú vykladať doslovne, keďže predstavujú výnimky zo všeobecnej zásady, podľa ktorej sa DPH vyberá z každého plnenia poskytnutého za protihodnotu. Smernica neobsahuje pravidlo, ktoré všeobecne oslobodzuje všetky plnenia súvisiace s výkonom športu a telesnej výchovy (viď v tomto zmysle rozsudok z 18. januára 2001, Stockholm Lindöpark, C 150/99, Zb. s. I 493, bod 22). Pri určovaní povahy zdaniteľnej transakcie sa preto musia brať do úvahy všetky okolnosti, za ktorých sa príslušná transakcia uskutočňuje, aby bolo možné určiť jej charakteristické znaky.
 
Z povahy poskytovanej služby  nám vyplýva, že  „výchovné“  požadované pôvodným klubom pri prestupe športovca  z pôvodného klubu do iného klubu,  nie je oslobodené od dane podľa § 33 zákona o DPH.

Dátum vydania stanoviska: 5.1.2018