Úvod > DPH > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poskytnutie služieb – ulovenie a dodanie líšky na laboratórne vyšetrenie a intenzívny lov diviačej zveri a poskytnutie vzoriek v súvislosti s kontrolou afrického moru

Poskytnutie služieb – ulovenie a dodanie líšky na laboratórne vyšetrenie a intenzívny lov diviačej zveri a poskytnutie vzoriek v súvislosti s kontrolou afrického moru

Otázka:
Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“) z dôvodu monitoringu účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote vypláca tzv. zástrelné za každý kus odlovenej líšky. Otázkou je, či tzv. zástrelné podlieha DPH.
Ďalšia otázka subjektu sa týka prípadu, keď na základe vydaného opatrenia RVPS je nariadený platiteľovi DPH v súvislosti s kontrolou choroby afrického moru o. i. intenzívny lov diviačej zveri, aktívne vyhľadávanie uhynutých tiel. Za dodanie vzoriek z tiel tejto diviačej zveri uhradí užívateľovi poľovného revíru odplatu. Subjekt sa pýta, či podlieha táto odplata DPH v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) zákona o DPH? 

Odpoveď:
Nakoľko sa jedná o podobné prípady, je možné na obe otázky odpovedať súčasne.

Na základe dostupných informácií z Národného programu eradikácie besnoty na Slovensku sa monitoring a prevencia besnoty vykonáva u voľne žijúcich zvierat v súlade s Národným programom orálnej imunizácie líšok proti besnote podľa metodiky orálnej vakcinácie líšok proti besnote, uskutočnenej v jarnej a jesennej kampani. Súčasťou monitoringu besnoty voľne žijúcich zvierat je laboratórne vyšetrenie na besnotu o. i. líšok ulovených v rámci kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok v danej kampani. Za účelom získania dostatočného množstva vzoriek po každej vakcinačnej kampani bude vyplatené dodávateľom ulovených líšok zástrelné podľa usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Z oznámenia RVPS, ktoré máme k dispozícii, je možné konštatovať, že počas cieleného lovu bude za dospelú ulovenú líšku dodanú na laboratórne vyšetrenie, zaplatená celková suma 16 € za poskytnutú službu (ulovenie a dodanie líšky na laboratórne vyšetrenie – „zástrelné“).
Pri splnení všetkých podmienok špecifikovaných v samotnom oznámení bude  vyplatené každému dodávateľovi (napr. podniku Lesy SR, š. p., jednotlivým poľovníkom, resp. poľovníckym združeniam) zástrelné za dodanú ulovenú líšku.

Predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH je okrem iného dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby v rámci svojej ekonomickej činnosti.  O dodanie/poskytnutie služby, ktoré je zdaniteľným obchodom, ide v tom prípade, ak existuje právny vzťah medzi poskytovateľom služby a prijímateľom služby, ktorý sa realizuje za určitú protihodnotu. Podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8 vrátane prevodu práva k nehmotnému majetku, poskytnutia práva užívať hmotný majetok, prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav ako aj vrátane služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia  vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.
Z uvedeného vyplýva, že ak platiteľ (napr. Lesy SR, poľovnícke združenie alebo jednotlivý poľovník) na základe poverenia/opatrenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR dodáva službu (napr. ulovenie a dodanie líšky na laboratórne vyšetrenie alebo intenzívny lov diviačej zveri a poskytnutie vzoriek v súvislosti s kontrolou afrického moru)  v tuzemsku za odplatu, táto služba je predmetom zákona o DPH a platiteľ je povinný z danej služby platiť DPH v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 12.5.2021