Vklad pohľadávky do KFzP

Otázky:

1. Vzniká fyzickej osobe podnikateľovi povinnosť zvýšiť základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania o hodnotu vloženého majetku, ak vloží do kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018 pohľadávku, o ktorej účtuje vo svojom jednoduchom účtovníctve?

2. Považuje sa vklad pohľadávky do kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018 za splatený vklad, o ktorý sa zníži základ dane daňovníka podľa § 17 ods. 41 zákona o dani z príjmov?

3. V prípade vkladu pohľadávky do kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018 účtuje fyzická osoba podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva o finančnej investícii v knihe finančného majetku?

4. Vzniká fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý účtuje o finančnej investícií z dôvodu vkladu pohľadávky do kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018, povinnosť úpravy základu dane pri skončení podnikania o hodnotu pohľadávky vloženej pohľadávky?

 

Odpovede zo dňa 2.9.2019

K otázke č. 1

Podľa § 2 písm. ac) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018 vkladom na účely zákona o dani z príjmov sa rozumie nielen napr. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, ale vkladom je aj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom. V nadväznosti na zmenu ustanovenia § 17 ods. 12 písm. a) zákona o dani z príjmov vykonanú od 1.1.2010 a vymedzenie pojmu vklad, ku ktorému došlo v § 2 písm. ac) zákona o dani z príjmov od 1.1.2018, pri vklade pohľadávky realizovanom po 1.1.2018 do kapitálového fondu z príspevkov tvoreného podľa pravidiel ustanovených v § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka, sa základ dane podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva o hodnotu vloženej pohľadávky nezvyšuje.

Uvedené platí iba v prípade vkladu pohľadávky realizovanom do 31.12.2019. 
 

K otázke č. 2

Pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov vzniká spoločníkovi záväzok voči spoločnosti realizovať (splatiť) tento príspevok. Ak uvedený záväzok spoločníka voči spoločnosti bude splatený (splnený) pohľadávkou, o ktorej spoločník ako podnikateľ účtoval vo svojom jednoduchom účtovníctve, potom ku dňu splatenia príspevku táto pohľadávka podnikateľovi zaniká a zároveň zaniká aj jeho záväzok voči spoločnosti realizovať príspevok. Takto splatený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov sa v zmysle § 17 ods. 41 zákona o dani z príjmov považuje za sumu znižujúcu základ dane v prípade, ak podnikateľovi bude plynúť príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov.
 

K otázke č. 3

V zmysle § 28 ods. 5 zákona o účtovníctve v znení účinnom od 1.1.2018 sa v účtovníctve spoločníka alebo akcionára splatené príspevky do kapitálového fondu z príspevkov účtujú ako súčasť ocenenia cenného papiera alebo podielu na základnom imaní. To znamená hodnota finančnej investície vyjadrujúca podiel na základnom imaní zaúčtovaná v knihe dlhodobého finančného majetku sa zvyšuje o splatený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov.
 

K otázke č. 4

Položky, o ktoré je podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva povinný upraviť základ dane pri skončení podnikania, sú taxatívne uvedené v § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov. V zmysle predmetného ustanovenia základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania, upraví (zvýši) daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva okrem iného aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem [výnimkou sú pohľadávky uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode zákona o dani z príjmov]. Ak podnikateľ pohľadávku, o ktorej účtoval vo svojom jednoduchom účtovníctve, vložil do kapitálového fondu z príspevkov, potom ku dňu splatenia príspevku táto pohľadávka podnikateľovi zanikla a ku dňu skončenia podnikania o tejto pohľadávke už neúčtuje. Z uvedeného dôvodu, v súvislosti so skončením podnikania, o výšku takejto pohľadávky základ dane neupravuje. Ku dňu skončenia podnikania podnikateľ účtuje o finančnej investícii, hodnota ktorej však nie je položkou, o ktorú by v súvislosti so skončením podnikania bol povinný upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.