Výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov dedičovi

Otázka
Akcionár (fyzická osoba) vytvoril  v roku 2018 v súlade s Obchodným zákonníkom [§ 217a) kapitálový fond z príspevkov (účet 413 – Ostatné kapitálové fondy), ktorý aj riadne splatil.  Ak budú dedičovi  tohto akcionára vyplatené finančné prostriedky z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov, môže si dedič príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov, znížiť o výdavok podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu realizovaného pôvodným akcionárom, teda poručiteľom?

Odpoveď zo dňa 20.2.2018
Podľa znenia ZDP účinného od 01.01.2018 je definícia vkladu uvedená v § 2 písm. ac) ZDP. Vkladom na účely ZDP je aj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov podľa osobitného predpisu (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka) obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí.
Ostatným príjmom fyzickej osoby je podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP aj príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.
Do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 ZDP sa zahŕňa zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 písm. g) ZDP. Výdavkom je v tomto prípade suma splateného príspevku podľa osobitného predpisu (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka); suma splateného príspevku prevyšujúca príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP v tom zdaňovacom období, v ktorom plynul tento príjem, sa môže uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky tohto príjmu, pričom, ak tento príjem plynie aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy splateného príspevku.
V prípade úmrtia akcionára dochádza k zmene majiteľa cenného papiera, t. j. k prechodu cenného papiera na základe právoplatného uznesenia súdu o dedičstve. V rámci konania o dedičstve súd určí aj všeobecnú hodnotu majetku na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Smrťou akcionára prechádzajú práva a povinnosti viažuce sa na cenný papier na dediča, pričom práva spojené s takýmto cenným papierom môže dedič vykonávať až po zápise nového akcionára do zoznamu akcionárov ustanoveným spôsobom.
Ak po nadobudnutí cenného papiera akciovej spoločnosti ustanoveným spôsobom dôjde k prerozdeleniu kapitálového fondu z príspevkov podľa osobitného predpisu a k výplate príjmu z tohto prerozdelenia novému majiteľovi cenného papiera (dedičovi), tento nový majiteľ príspevok do kapitálového fondu z príspevkov nesplatil, preto v danom prípade si nemôže k príjmu podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP uplatniť výdavok podľa § 8 ods. 5 písm. g) ZDP. Na uvedené nemá vplyv skutočnosť, že pôvodný majiteľ akcií (poručiteľ) realizoval príspevok do kapitálového fondu z príspevkov podľa osobitného predpisu danej akciovej spoločnosti v roku 2018 pred svojim úmrtím.