Uplatnenie výdavku pri príjme z prerozdelenia KFzP

Otázka

Fyzická osoba nepodnikateľ vložila v roku 2018 do kapitálového fondu z príspevkov vytvorenom po 1.1.2018 (KFzP) nepeňažný vklad vo forme pohľadávky nadobudnutej bezodplatne postúpením. Ak dôjde k následnému prerozdeleniu kapitálového fondu z príspevkov, príjem fyzickej osoby z tohto prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov bude predstavovať zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov (ZDP). Môže si fyzická osoba uplatniť pri tomto druhu príjmu ako výdavok menovitú hodnotu pohľadávky, ktorá predstavovala nepeňažný vklad do KFzP?

Odpoveď zo dňa 26.3.2019

Príjem z prerozdelenia KFzP plynúci fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom (ďalej len „daňovník“), sa od 1.1.2018 považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP. Výdavkom k predmetnému príjmu je v zmysle § 8 ods. 5 písm. g) ZDP suma splateného príspevku, pričom ZDP odkazuje na § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.

V nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka vo vzťahu k úprave KFzP sa v ust. § 2 písm. ac) ZDP od 1.1.2018 medzi základné pojmy doplnila definícia pojmu vklad, ktorým v zmysle druhého bodu cit. ustanovenia je príspevok do kapitálového fondu z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1.1.2018) obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom. V nadväznosti na zadefinovanie pojmu vklad a zmenu vykonanú od 1.1.2018 v § 8 ods. 2 ZDP (v tretej vete boli vypustené slová „základného imania“) sa postup pri zdanení rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku, ktorý je ustanovený v predmetnom ustanovení ZDP, použije aj pri nepeňažnom vklade do KFzP.

Podotýkame, že ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka, na ktoré odkazujú ust. § 8 ods. 5 písm. g) a § 2 písm. ac) ZDP účinné od 1.1.2018, sa v súlade s § 768q ods. 2 Obchodného zákonníka použijú na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1.1.2018. Znamená to, že aj právna úprava zdaňovania príjmov z KFzP obsiahnutú vo vyššie citovaných ustanoveniach ZDP je možné uplatniť len na príspevky do KFzP realizované po 1.1.2018.

Ak teda daňovník vloží po 1.1.2018 do KFzP pohľadávku nadobudnutú postúpením a hodnota tohto nepeňažného vkladu bude započítaná na jeho vklad vyššou sumou ako bola obstarávacia cena tejto individuálne vloženej pohľadávky, potom rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad daňovníka a hodnotou vkladaného majetku, zahrnuje uvedený daňovník do základu dane (ČZD) spôsobom ustanoveným v § 8 ods. 2 ZDP. V prípade následného prerozdelenia KFzP, príjem, ktorý by tomuto daňovníkovi plynul z prerozdelenia KFzP vytvoreného z tohto nepeňažného vkladu, by sa považoval za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP, ku ktorému by si mohol daňovník uplatniť v zmysle § 8 ods. 5 písm. g) ZDP výdavok, ktorým je suma splateného príspevku do KFzP.