Uplatnenie výdavku pri príjme z prerozdelenia KFzP

Otázka

Fyzická osoba nepodnikateľ vložila v roku 2018 do kapitálového fondu z príspevkov vytvorenom po 1.1.2018 (KFzP) nepeňažný vklad vo forme pohľadávky nadobudnutej bezodplatne postúpením. Ak dôjde k následnému prerozdeleniu kapitálového fondu z príspevkov, príjem fyzickej osoby z tohto prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov bude predstavovať zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov (ZDP). Môže si fyzická osoba uplatniť pri tomto druhu príjmu ako výdavok menovitú hodnotu pohľadávky, ktorá predstavovala nepeňažný vklad do KFzP?

Odpoveď zo dňa 26.3.2019

Ak daňovník vloží po 1.1.2018 do KFzP pohľadávku nadobudnutú postúpením a hodnota tohto nepeňažného vkladu bude započítaná na jeho vklad vyššou sumou ako bola obstarávacia cena tejto individuálne vloženej pohľadávky, potom rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad daňovníka a hodnotou vkladaného majetku, zahrnuje uvedený daňovník do základu dane (ČZD) spôsobom ustanoveným v § 8 ods. 2 ZDP. V prípade následného prerozdelenia KFzP, príjem, ktorý by tomuto daňovníkovi plynul z prerozdelenia KFzP vytvoreného z tohto nepeňažného vkladu, by sa považoval za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP, ku ktorému by si mohol daňovník uplatniť v zmysle § 8 ods. 5 písm. g) ZDP výdavok, ktorým je suma splateného príspevku do KFzP.