Výplata prostriedkov z KFzP

Otázka

Obchodná spoločnosť  dosiahla v roku 2016 zisk. Keďže v roku 2017 nemala dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie podielov na zisku za rok 2016, rozhodla sa v roku 2018 preúčtovať nerozdelený zisk, teda nevyplatené dividendy za rok 2016, na kapitálový fond  z príspevkov.  Ak dôjde následne k výplate prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, bude tento príjem fyzickej osoby podliehať dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 19.6.2018

Ak účtovná jednotka má záujem vytvoriť kapitálový fond z príspevkov (KFzP) a spoločníci rozhodnú, že zisk účtovnej jednotky vykázaný ako výsledok hospodárenia za účtovné obdobie alebo ako výsledok hospodárenia minulých rokov sa nevyplatí spoločníkom, ale spoločníci ho použijú ako príspevok do KFzP, v účtovníctve sa najskôr zaúčtuje záväzok voči spoločníkom ako ich nárok na podiel na zisku a následne ho spoločníci vložia ako príspevok do KFzP, pričom dochádza aj k splateniu príspevku do KFzP kapitalizáciou záväzku.

Znamená to, že z titulu priznaných podielov na zisku (dividend) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku v obchodnej spoločnosti vzniká záväzok voči spoločníkovi a spoločníkovi vzniká pohľadávka voči spoločnosti z podielov na zisku. Následne, z titulu povinnosti splatenia príspevku do KFzP spoločníkovi vzniká záväzok voči spoločnosti a spoločnosti pohľadávka voči spoločníkovi.

Podiel na zisku (dividenda) vykázanom za rok 2016, ktorý bol predmetom vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov v roku 2018, nie je predmetom dane, a to v nadväznosti na znenie prechodných ustanovení § 52zi zákona o dani z príjmov, t. j. daňová povinnosť z uvedeného príjmu spoločníkovi nevzniká. Ak následne (v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka) dôjde k prerozdeleniu prostriedkov KFzP, ktorý bol vytvorený zo zisku po zdanení vykázanom za rok 2016, príjem z prerozdelenia plynúci spoločníkovi - fyzickej osobe je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov. Výdavkom k predmetnému príjmu podľa § 8 ods. 5 písm. g) zákona o dani z príjmov je suma splateného príspevku (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka). Suma splateného príspevku prevyšujúca uvedený príjem v tom zdaňovacom období, v ktorom plynul tento príjem, sa môže uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky tohto príjmu, pričom, ak tento príjem plynie aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy splateného príspevku. Daňovú povinnosť z uvedeného príjmu je daňovník povinný vyrovnať osobne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, t. j. z príjmu z prerozdelenia prostriedkov KFzP sa v tomto prípade daň zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov vo výške 7 % nevyberie.