Odpočet výdavkov na investície - investičný plán

Otázka

Daňovník – právnická osoba vypracuje investičný plán, v ktorom si stanoví hodnotu plánovanej výšky preinvestovania v sume 22 mil. eur, čo bude zodpovedať 800 % priemernej hodnoty investícií. Daňovník bude postupne obstarávať majetok v súlade s § 30e ods. 5 ZDP a po jeho zaradení uplatňovať odpočet vo výške 25 % daňového odpisu príslušného majetku.
Po skončení obdobia investičného plánu však daňovník zistí, že obstaral a do užívania zaradil investície v úhrnnej výške 19 mil. eur.
Stráca daňovník v zmysle § 30e ods. 11 ZDP nárok na už uplatnený odpočet v plnej výške alebo si v rámci podaných dodatočných daňových priznaní iba zníži % už uplatneného odpočtu daňového odpisu z 25 % na 15 % a odvedie dodatočne priznanú daň iba z rozdielu príslušného nároku ?
 

Odpoveď

Podľa § 30e ods. 11 ZDP, ak daňovník počas obdobia investičného plánu nezaradí do užívania alebo do obchodného majetku investíciu podľa odseku 5 v úhrne najmenej vo výške plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií uvedenej v investičnom pláne a uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, stráca nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu; v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.
Ak daňovník počas obdobia investičného plánu nezaradil do užívania plánovanú investíciu vo výške 22 mil. eur, ale len vo výške 19 mil. eur, ak zaradená investícia v úhrnnej výške 19 mil. eur predstavuje minimálne 700 % priemernej hodnoty investícií, má možnosť znížiť si % už uplatneného odpočtu daňového odpisu podľa výšky zaradenej investície, tzn. v uvedenom prípade má možnosť uplatniť odpočet daňového odpisu vo výške 15 %.
Daňovník podá dodatočné daňové priznania za zdaňovacie obdobia, v ktorých si uplatnil odpočet podľa § 30e ZDP, pričom si zníži % už uplatneného odpočtu daňového odpisu z 25 % na 15 %, tzn. odvedie dodatočne priznanú daň iba z rozdielu príslušného nároku.
Ak by hodnota zaradenej investície vo výške 19 mil. eur bola nižšia ako 700 % priemernej hodnoty investícií, daňovník stratí nárok na odpočet podľa § 30e ZDP v plnej výške.
Pre úplnosť výkladu k tejto problematike dodávame, že ak by daňovník preinvestoval investície vo výške, ktorá by ho oprávňovala na vyšší odpočet výdavkov (nákladov) na investície, než ktorú uviedol v investičnom pláne a v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, má nárok douplatňovať si rozdiel cez dodatočné daňové priznanie.

Stanovisko vydané dňa 5.4.2022