Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov (nákladov) na investície > Stanoviská FR SR > Odpočet na investície a majetok obstaraný do 31.12.2021 a zaradený do užívania po 1.1.2022

Odpočet na investície a majetok obstaraný do 31.12.2021 a zaradený do užívania po 1.1.2022

Otázka
Je možné na účely § 30e ZDP zaradiť do investičného plánu majetok, ktorý bol obstaraný pred 01.01.2022, ale zaradený do užívania bude po 01.01.2022, pričom sa jedná o majetok, ktorý spĺňa podmienky
podľa § 30e ZDP?

Odpoveď
Podľa § 30e ods. 2 ZDP odpočet podľa ods. 1 môže daňovník uplatniť na investíciu zaradenú do užívania alebo do obchodného majetku počas obdobia investičného plánu.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zzm ods. 3 ZDP sa ustanovenie § 22 ods. 6 písm. e), § 25 ods. 2, § 30e a príloha č. 3 v znení účinnom od 01.01.2022 prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr po 31.12.2021.
Z uvedeného vyplýva, že ZDP v § 30e viaže uplatnenie odpočtu na podmienku zaradenia majetku do užívania počnúc 01.01.2022 počas realizácie investičného plánu, čo sú rok 2022 – 2025, a to bez ohľadu na skutočnosť,
keby bolo začaté obstarávanie danej investície. Znamená to, že na majetok, ktorý spĺňa podmienky podľa § 30e ZDP a bol zaradený do užívania po 01.01.2022, aj keď bol obstaraný pred 01.01.2022, môže daňovník uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ZDP.

stanovisko vydané dňa 31.3.2023