Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov (nákladov) na investície > Stanoviská FR SR > Investičný plán - lehota na podpísanie oprávnenou osobou

Investičný plán - lehota na podpísanie oprávnenou osobou

Otázka

Je možné vytvoriť investičný plán a prvýkrát ho predložiť až v roku 2026, vypracovaný na obdobie 2022 - 2025 s tým, že investícia bude v rokoch 2022 až 2024 vo výške 0 eur a v roku 2025, napr.
5 mil. eur a uplatniť si odpočet nákladov v súlade s § 30e ZDP?

Odpoveď
Podľa § 30e ods. 8 ZDP obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracováva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2022 a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré končí 31. decembra 2025. Daňovník môže mať iba jeden investičný plán.

Investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka podľa § 13 Obchodného zákonníka v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet výdavkov (nákladov) na investície.

Pri daňovej kontrole je správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie investičného plánu. Lehota na predloženie investičného plánu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

Z uvedeného vyplýva, že daňovník môže mať vypracovaný len jeden investičný plán na roky 2022 až 2025. Ak si daňovník prvýkrát uplatní odpočet nákladov na investície až v roku 2025, keďže v rokoch 2022 až 2024 má
naplánovanú investíciu vo výške 0 eur a celú priemernú hodnotu investície plánuje preinvestovať až v poslednom roku 2025, investičný plán musí byť podpísaný oprávnenou osobou v lehote na podanie daňového priznania
za zdaňovacie obdobie 2025, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet výdavkov (nákladov) na investície.

Daňovník nepredkladá investičný plán správcovi dane spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje odpočet podľa § 30e ZDP, ale až pri daňovej kontrole
na základe výzvy správcu dane alebo Finančného riaditeľstva SR v súlade s § 30e ods. 8 ZDP.

Stanovisko vydané dňa 25.4.2023