Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov (nákladov) na investície > Stanoviská FR SR > Odpočet na investície a technické zhodnotenie vykonané po 1.1.2022 na majetku zaradenom do 31.12.2021

Odpočet na investície a technické zhodnotenie vykonané po 1.1.2022 na majetku zaradenom do 31.12.2021

Otázka
Vzťahuje sa ustanovenie § 22 ods. 6 písm. e) ZDP  na technické zhodnotenie majetku z prílohy č. 3, pričom samotný majetok bol obstaraný a zaradený do užívania pred 01.01.2022 a technické zhodnotenie na tomto majetku bolo vykonané po 01.01.2022 a spĺňa podmienky na odpočet nákladov na investície podľa § 30e ZDP?

Odpoveď
Podľa § 22 ods. 6 písm. e) ZDP v znení účinnom od 01.01.2022, iným majetkom na účely tohto zákona sa rozumie technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur a technické zhodnotenie
vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo
do obchodného majetku hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e.

Zámerom vyčlenenia technického zhodnotenia na plne neodpísanom majetku do kategórie „iného majetku“ v § 22 ods. 6 ZDP v súvislosti so zavedením odpočtu podľa § 30e ZDP bolo, aby aj technické zhodnotenie na plne
neodpísanom majetku mohlo byť kvalifikované do odpočtu. Dovetok na konci ust. § 22 ods. 6 písm. e) ZDP [...„na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e.“] sa vzťahuje
na technické zhodnotenie, t. j. že ide o technické zhodnotenie, na ktoré sa uplatňuje § 30e, teda nevzťahuje sa na samotný majetok, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané. Znamená to, že aj technické zhodnotenie vykonané na majetku zaradenom do užívania pred 01.01.2022 môže byť zahrnuté do odpočtu podľa § 30e ZDP, ak k zaradeniu samotného technického zhodnotenia do užívania prišlo od 01.01.2022 a spĺňa charakteristiky priemyslu 4.0.

stanovisko vydané dňa 31.3.2023