Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov (nákladov) na investície > Stanoviská FR SR > Odpočet výdavkov na investície - investície do výrobného a logistického systému

Odpočet výdavkov na investície - investície do výrobného a logistického systému

Otázka

Podľa § 30e ods. 5 ZDP sa investíciou rozumie investícia do výrobného a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvéru) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu...
Je potrebné v zmysle tohto ustanovenia, aby daňovníkom realizovaná investícia kumulatívne splnila podmienku jej uplatnenia tak vo výrobnom ako aj v logistickom systéme, resp. či je postačujúce realizovať investíciu aj samostatne, tzn. napr. len v rámci logistického systému, resp. na optimalizáciu výrobného procesu, za podmienky splnenia ostatných predpokladov vyplývajúcich z § 30e ZDP.
 

Odpoveď

Ustanovenie § 30e ods. 5 ZDP uvádza investície do výrobného systému a logistický systému, pričom ide o dva rozdielne systémy, do ktorých investície môžu, ale aj nemusia byť súčasne realizované. Na účely § 30e ZDP sa investíciami do výrobného systému a logistického systému rozumejú len investície uvedené v Prílohe č. 3 k ZDP, kde sú také druhy hmotného majetku, ktoré sa viažu k výrobnému systému alebo k logistickému systému, pričom nie je vylúčené, že môže ísť súčasne o investície do oboch týchto systémov.
Zámerom predkladateľa návrhu zákona bolo podporiť týmto opatrením nielen investície buď do výrobného, alebo len logistického systému, ale aj investície realizované súčasne do výrobného aj logistického systému. Práve z tohto dôvodu je v § 30e ods. 5 ZDP použitá spojka „a“ a nie spojka „alebo“, aby sa ustanovenie § 30e ZDP mohlo aplikovať aj na situácie spojenej investície do výrobného systému a logistického systému súčasne.
Zároveň uvádzame, že ani z dôvodovej správy k návrhu zákona nevyplýva, že by investícia na účely § 30e ZDP musela byť realizovaná len do oboch systémov súčasne.

stanovisko vydané dňa 5.4.2022