Úvod > Daňový poriadok > Daňová kontrola > Čiastkový protokol

Čiastkový protokol

Správca dane môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, ak
-  kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 alebo
-  sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.
 
Na obsah čiastkového protokolu sa vzťahuje § 47 daňového poriadku primerane.
 
Doručením čiastkového protokolu kontrolovanému daňovému subjektu nie je ukončená daňová kontrola.
 
Otázka  - kedy sa vyhotovuje  čiastkový protokol
Správca dane u daňového subjektu vykonáva kontrolu oprávnenosti nadmerného odpočtu. Je možné vyhotoviť čiastkový protokol, ak ešte nie je kontrola oprávnenosti vrátenia NO ukončená ?
Odpoveď
V zmysle zákona o DPH, ak daňový úrad začne daňovú kontrolu v lehote na  vrátenie nadmerného odpočtu, vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenom v čiastkovom protokole do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu. Daňový poriadok ustanovuje podmienky vyhotovenia čiastkového protokolu. Správca dane môže vyhotoviť čiastkový protokol, ak kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty a, u ktorých sú splnené podmienky na zrušenie registrácie podľa § 52 ods. 6 zákona, alebo ak sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom  konaní. Doručením čiastkového protokolu kontrola nie je ukončená.