Úvod > Daňový poriadok > Daňová kontrola > Začiatok daňovej kontroly

Začiatok daňovej kontroly

Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole, ak sa vykonáva daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, daňová kontrola je začatá v deň spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly alebo v deň uvedený v oznámení o daňovej kontrole. Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, ak to ustanovuje osobitný predpis, alebo ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je dôvodné podozrenie, že účtovné alebo iné doklady budú pozmenené, znehodnotené alebo zničené. V týchto prípadoch v deň začatia daňovej kontroly zamestnanec správcu dane spíše zápisnicu o začatí daňovej kontroly.

 
FAQ
 
Otázka č. 1 - k zmene termínu začiatku daňovej kontroly na návrh daňového subjektu
Daňový subjekt nevie zabezpečiť účasť na začiatku daňovej kontroly, nakoľko má naplánovanú ústavnú liečbu v čase zahájenia daňovej kontroly.
Odpoveď
Daňovému subjektu bolo doručené oznámenie o výkone daňovej kontrole dňa 1. 2. 2016. V oznámení o výkone kontroly bol určený deň začatia kontroly na 1. 3. 2022. Daňový subjekt mal v čase, kedy bol uvedený začiatok kontroly, naplánovanú ústavnú liečbu, preto sa dostavil k správcovi dane dňa  8.2.2022 (ôsmy deň od doručenia oznámenia, t. j. v lehote) a požiadal o zmenu termínu začatia kontroly. Daňový subjekt navrhol deň začatia kontroly na 4. 3. 2022. Správca dane s návrhom súhlasil. Navrhnutý termín bol v súlade s daňovým poriadkom, a to v rámci podmienky začatia kontroly do 40 dní odo dňa doručenia oznámenia o výkone daňovej kontroly. Správca dane spísal zápisnicu o zmene termínu daňovej kontroly na základe návrhu daňového subjektu a rovnopis zápisnice odovzdal daňovému subjektu v súlade s ustanovením § 19 daňového poriadku.
 
Otázka č. 2  -  plnomocenstvo udelené pre účely daňovej kontroly a doručovanie
Daňový subjekt XY, s.r.o. , zastúpená konateľom spoločnosti, udelila plnomocenstvo pre účely daňovej kontroly, vykonanej za zdaňovacie obdobie 2021 u dane z príjmov PO. Komu bude správca dane doručovať listiny?
Odpoveď
Ak bude plnomocenstvo udelené pre účely daňovej kontroly, správca dane bude doručovať písomnosti vo veci daňovej kontroly a tiež komunikovať s týmto zástupcom odo dňa doručenia oznámenia o daňovej kontrole až do dňa doručenia protokolu o daňovej kontrole, t. j. do dňa ukončenia daňovej kontroly, tomuto zástupcovi.
Ak nebude v plnomocnstve špecifikovaný rozsah, bude plnomocenstvo považované za všeobecné, t. j. pre účely na zastupovanie pri celej správe daní. Udelené plnomocenstvo nebráni tomu, aby daňový subjekt komunikoval so správcom dane sám a rovnako môže daňový subjekt sám aj doručovať podania. Na druhej strane aj správca dane je oprávnený v nevyhnutných prípadoch konať s daňovým subjektom (ktorý má zástupcu) alebo vyzvať ho na vykonanie niektorých úkonov. O tomto konaní je povinný vyrozumieť zástupcu daňového subjektu. Rovnakým spôsobom ako kontrola na zistenie oprávnenosti vrátenia nadmerného odpočtu, t. j. spísaním zápisnice alebo dňom uvedeným v oznámení o kontrole, sa začína kontrola na zistenie oprávnenosti poukázania daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie alebo ich časti podľa zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3  -  začiatok daňovej kontroly
Správca dane začal daňovú kontrolu u spoločnosti Gama s.r.o. na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020  a  za zdaňovacie obdobie 2021. Spoločnosť za zdaňovacie obdobie roka 2020 a 2021 neumožnila vykonať daňovú kontrolu. Na výzvu správcu dane spoločnosť nepredložila doklady ku kontrole.
Odpoveď
Správca dane v každom jednom procese daňovej kontroly prejde do samostatného procesu určovania dane podľa pomôcok, t.j. samostatne  za zdaňovacie obdobie roka 2020  a samostatne za zdaňovacie obdobie roka 2021. Správca dane nemôže spojiť všetky začaté kontroly do jedného procesu určovania dane podľa pomôcok. Ak správca dane prejde na určenie dane podľa pomôcok, je rozhodujúci  dátum začiatku  prechodu na určenie dane podľa pomôcok, nakoľko už nejde o daňovú kontrolu, preto sa lehota na vykonanie daňovej kontroly na tieto prípady nevzťahuje.