Úvod > Daňový poriadok > Daňová kontrola > Daňová kontrola

Daňová kontrola

Daňovou kontrolou správca dane (daňový úrad, colný úrad a obec pre účely správy miestnych daní a miestneho poplatku za odpady) zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane (napr. daň z príjmov, DPH, spotrebné dane a miestne dane a miestny poplatok) alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov, napr. zákona o účtovníctve. Daňová kontrola sa má vykonávať v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu, čo znamená aj to, že správca dane by nemal pri jej výkone zbytočne zaťažovať daňový subjekt, no zároveň ju musí vykonať v takom rozsahu, aby čo najpresnejšie a najobjektívnejšie zistil potrebné skutočnosti pre splnenie jej účelu. Podľa daňového poriadku už nemusí kontrolu vykonávať len miestne príslušný správca dane, ale ktorýkoľvek vecne príslušný správca dane. Toto neplatí pre správcov dane, ktorými sú obce. Obec môže vykonávať daňovú kontrolu, len v prípade ak je vecne aj miestne príslušná pre správu kontrolovanej dane a pre kontrolovaný daňový subjekt. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia a u zahraničných osôb možno lehotu na vykonanie daňovej kontroly predĺžiť najviac o 12 mesiacov. Daňovú kontrolu môže správca dane prerušiť. Lehoty podľa zákona neplynú

 
FAQ
 
Otázka č. 1 - daňová kontrola miestne nepríslušným správcom dane
Môže Daňový úrad Bratislava vykonať daňovú kontrolu dane z príjmov u daňového subjektu, ktorému je miestne príslušný správca dane Daňový úrad Nitra?
Odpoveď
Áno môže, Daňový úrad Bratislava vykoná na základe poverenia daňovú kontrolu dane z príjmov u daňového subjektu, ktorému je miestne príslušný správca dane Daňový úrad Nitra. Správca dane nemusí zdôvodňovať, z akého dôvodu vykonáva daňovú kontrolu iný správca ako miestne príslušný. Vykonanie takejto kontroly je v súlade s daňovým poriadkom. Musí byť splnená len podmienka vecnej príslušnosti, napr. colný úrad nemôže vykonať u daňového subjektu kontrolu dane z príjmov alebo dane z pridanej hodnoty, pretože je vecne príslušný len k správe spotrebných daní.
 
Otázka č. 2 -  vykonanie daňovej kontroly obcou
Kto môže vykonať daňovú kontrolu podľa daňového poriadku pri správe daní, ak ide o obec.
Odpoveď
Daňovú kontrolu môže vykonávať len zamestnanec správcu dane, nie iná osoba, napr. starosta obce, ktorý nie je zamestnancom obce, ale výkonným orgánom obce.
 
Otázka č. 3  - k miestu výkonu daňovej kontroly
Spoločnosti Java, s.r.o. správca dane stanovil za miesto vykonania daňovej kontroly daňový úrad Bratislava, nakoľko daňový úrad už na základe iných zistení mal informáciu, že  daňový subjekt sa na adrese sídla zapísaného v obchodnom registri nenachádza a na budove sa nenachádza ani jeho označenie. Kde bude vykonaná daňová kontrola, na akom mieste?
Odpoveď
Daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje. Zo zákona vyplýva, že prioritne sa vykáva daňová kontrola u daňového subjektu, avšak je možno stanoviť za miesto výkonu daňovej kontroly aj daňový úrad, jeho pobočku alebo kontaktné miesto. Z dôvodu, že daňový subjekt sa na adrese sídla nenachádza, správca dane určil miesto výkonu daňovej kontroly daňový úrad Bratislava.