Úvod > Daňový poriadok > Daňová kontrola > Opätovná daňová kontrola

Opätovná daňová kontrola

Daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať u toho istého daňového subjektu aj opätovne :

- ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,

- ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty),

- na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva,

- na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

FAQ
 
Otázka č. 1 - výkon opätovnej daňovej kontroly
Správca dane vykonal v roku 2016 u daňového subjektu daňovú kontrolu dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2014. Kontrola bola ukončená dňa 10.09.2015.  V januári 2016 bolo doručené oznámenie o výkone daňovej kontroly za to isté zdaňovacie obdobie roka 2014. Možno vykonať opätovne daňovú kontrolu?
Odpoveď
V súlade s daňovým poriadkom je možné vykonať u toho istého  daňového subjektu za to isté zdaňovacie obdobie opätovnú kontrolu. Orgán činný v trestnom konaní požiadal správcu dane o preverenie konkrétnych účtovných dokladoch napr. faktúr, vykoná sa  opätovná kontrola s následkom vypracovania protokolu o kontrole a následne, ak sa zistí daň alebo rozdiel dane, aj s vyrubením dane alebo rozdielu dane.

Otázka č. 2 - výkon opätovnej daňovej kontroly
V roku 2016 správca dane vykonal u daňového subjektu daňovú kontrolu na dani z príjmu FO a kontrolu DPH (I. až IV. Q 2014) za zdaňovacie obdobie roka 2014. Správca dane vyrubil rozhodnutím daň z príjmu FO vo výške 200 eur. V roku 2016  správca dane vykonal daňovú kontrolu aj dane z pridanej hodnoty na IV. štvrťrok 2014 na podnet finančného riaditeľstva.
Odpoveď
Finančné riaditeľstvo požiadalo správcu dane o preverenie konkrétnych  zdaniteľných obchodov u daňového subjektu, nakoľko zisťovaním u iného daňového subjektu vzniklo podozreniu z podvodného konania. Z dôvodu, že už u daňového subjektu už bola vykonaná daňová kontrola DPH za rok 2014, za IV. štvrťrok 2014 je možné vykonať len opätovnú daňovú kontrolu na podnet finančného riaditeľstva.

Otázka č. 3 - opakovaná daňová kontrola
V roku 2016 bola u spoločnosti  Merent s.r.o. vykonaná daňová kontrola za rok 2014. V marci 2016 podala spoločnosť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014, pričom sa daňová povinnosť oproti pôvodnej znížila. Môže správca dane vykonať opätovnú daňovú kontrolu.
Odpoveď
Správca dane môže opätovne skontrolovať daň z príjmov za rok 2014, a to v dôsledku toho, že daňový subjekt žiada o vrátenie  dane dodatočným daňovým priznaním.