Úvod > Daňový poriadok > Daňová kontrola > Ukončenie daňovej kontroly

Ukončenie daňovej kontroly

Daňová kontrola je ukončená dňom
a) doručenia protokolu,
b) doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, alebo
c) zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.
Daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - k plynutiu lehôt na ukončenie daňovej kontroly
Daňový subjekt nevie zabezpečiť účasť na začiatku daňovej kontroly, nakoľko má naplánovanú dovolenku v čase zahájenia daňovej kontroly.
Odpoveď
Daňovému subjektu bolo doručené oznámenie o výkone daňovej kontrole. V oznámení o výkone kontroly bol určený deň začatia kontroly na 6.2.2021. Daňový subjekt mal v čase, kedy bol uvedený začiatok kontroly, naplánovanú dovolenku, preto sa dostavil k správcovi dane dňa 13.2.2021 (ôsmy deň od doručenia oznámenia, t. j. v lehote) a podaním do zápisnice  požiadal o zmenu termínu začatia kontroly. Daňový subjekt navrhol deň začatia kontroly na 16.3.2021. Správca dane s návrhom súhlasil. 
Daňová kontrola bola ukončená 15.1.2022 doručením protokolu bez výzvy.
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 
Otázka č. 2 - k plynutiu lehôt na ukončenie daňovej kontroly
Daňový subjekt po začatí daňovej kontroly prestal so správcom dane komunikovať a na výzvy správcu dane nereagoval. Požadované doklady zo strany daňového subjektu ku kontrole neboli predložené. Kedy dôjde k ukončeniu daňovej kontroly ?
Odpoveď
Správca dane posúdil, že boli naplnené zákonné dôvody pre určenie dane podľa pomôcok. Daňovému subjektu bolo zaslané oznámenie, v ktorom správca dane stanovil deň začatia určovania podľa pomôcok na deň 3.3.2021. Oznámenie bolo daňovému subjektu doručené dňa 25.2.2021. V danom prípade je daňová kontrola ukončená dňom oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok dňa 25.2.2021 bez ohľadu na to, že proces určovania dane podľa pomôcok začne až dňa 3.3.2021.