Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > Odpisovanie hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu

Odpisovanie hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu


S účinnosťou od 1.1.2015 došlo k zrušeniu lízingového odpisovania  a tým k zjednoteniu spôsobu odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku. Podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov sa odpisuje počas doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine, a to metódou rovnomerného alebo zrýchleného spôsobu odpisovania. Tento majetok sa na daňové účely odpisuje do výšky vstupnej ceny ustanovenej podľa § 25 zákona o dani z príjmov, ktorou je obstarávacia cena vymedzená zákonom o účtovníctve, pričom sa zohľadní  postup podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov u osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Súčasťou obstarávacej  ceny nie je daň z pridanej hodnoty (§ 25 ods. 6 zákona o dani z príjmov).
 
Pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy  uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 sa podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods.1 zákona o dani z príjmov použijú ustanovenia predpisu účinného od 1. januára 2015.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Vstupná cena a priebeh odpisovania
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou v júni 2022 zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu odpisovaného v 1. odpisovej skupine. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 15. júna 2022. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov, obstarávacia cena predmetu prenájmu bez DPH je 24 080 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 300 eur. Súčasne sa v zmluve dohodlo, že kúpna cena po skončení nájomnej zmluvy, za ktorú prejde vlastnícke právo na nájomcu, je vo výške 100 eur.  Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?
Odpoveď
Vstupnú cenu  ustanovenú v  § 25 zákona o dani z príjmov  na účely  odpisovania   tvorí :
- obstarávacia cena osobného automobilu  v sume  24 080 eur
- poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy  v sume   300 eur
- kúpna cena po skončení nájmu   v sume   100 eur
t.j.,  suma 24 480 eur.
 
Nájomca bude odpisovať osobný automobil zaradený v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky bez ohľadu na dohodnutú dobu prenájmu. Keďže v 1. odpisovej skupine možno uplatniť iba   rovnomerný spôsob odpisovania, ročný odpis sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania ustanovenej pre 1. odpisovú skupinu.
 
Výpočet daňových odpisov bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok            Spôsob výpočtu                                    Ročný odpis v €            Zostatková cena v €
                                                                      uplatnený    neuplatnený  
____________________________________________________________________________
2022          [(24 480 : 4) : 12] x 7                     3 570            2 550                       20 910
2023            24 480 : 4                                     6 120                -                          14 790 
2024            24 480 : 4                                     6 120               -                           8 670 
2025            24 480 : 4                                     6 120               -                           2  550 
2026            neuplatnený odpis                        2 550               -                               - 
____________________________________________________________________________
Spolu:                                                             24 480