Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > Porušenie podmienok finančného prenájmu podľa § 2 pís. s)

Porušenie podmienok finančného prenájmu podľa § 2 pís. s)

Podľa § 17 ods.24 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2015  pri vyčíslení  základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s)  u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, sa pri vyradení tohto hmotného majetku postupuje podľa  19 ods.3 písm. b), d) e) alebo písm. g) zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy  a odovzdanie predmetu nájmu prenajímateľovi
Spoločnosť v júni 2020 obstarala do svojho majetku formou finančného prenájmu obrábací stroj, ktorý zaradila do používania v hodnote istiny  25 020 € (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov. Stroj je odpisovaný v 1. odpisovej skupine.  Dňa 1. októbra 2021 došlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a neplatenia splátok k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi. Daňová zostatková cena obrábacieho stroja k 1.1.2021 je vo výške 21892,50 €. V akej výške bude daňová zostatková cena uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Spoločnosť bude  v roku 2021  postupovať  v súlade s § 17 ods.24 písm. a) zákona o dani z príjmov a pri vyradení obrábacieho stroja  z dôvodu  jeho vrátenia (odkúpenia) lízingovej spoločnosti uplatní ustanovenie  § 19 ods.3 písm. b) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia je zostatková cena obrábacieho stroja (21892,50 €) uznaným daňovým výdavkom v plnej výške. Rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou je podľa charakteru položkou zvyšujúcou alebo znižujúcou výsledok hospodárenia.
 
Otázka č.2 - Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy v dôsledku škody
Spoločnosť v júli 2020 obstarala do svojho majetku formou finančného prenájmu automobil, ktorý zaradila do používania v hodnote istiny  45 000 eur (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov.  Automobil je odpisovaný v 1. odpisovej skupine. Dňa 1. septembra 2021 došlo ku krádeži automobilu. Polícia do konca roka nenašla páchateľa, o čom vydala písomné potvrdenie. Môže spoločnosť zahrnúť do daňových výdavkov zostatkovú cenu odcudzeného automobilu?
Odpoveď
V prípade predčasného ukončenia finančného prenájmu z dôvodu škody postupuje spoločnosť pri úprave základu dane v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) zákona o dani z príjmov a pri vyradení automobilu uplatní ustanovenie § 19 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia škoda vo výške zostatkovej ceny spôsobená neznámym páchateľom sa zahrnie do daňových výdavkov  v plnej výške  v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.
 
Pri vyradení automobilu z dôvodu škody (krádeže) bola  daňová zostatková cena automobilu (podľa § 25 ods.3 zákona o dani z príjmov)  v nasledovnej výške:
- odpis v roku  2020:   (45 000 : 4)/12  x 6 mesiacov  =   5 625 €
- odpis v roku 2021:    odpis sa neuplatňuje  
t.j. zostatková cena  vo výške  39 375 €.
 
Keďže ide o škodu spôsobenú neznámym páchateľom, pričom táto skutočnosť je potvrdená políciou v roku 2021, daňová zostatková cena v sume  39 375 €   je v súlade s § 19 ods.3 písm. g) bod 2 zákona o dani z príjmov v roku 2021 daňovým výdavkom  v plnej výške. Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou  a účtovnou zostatkovou cenou je podľa charakteru pri zistení základu dane za rok 2019 položkou zvyšujúcou odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia.