Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu

Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu

Podľa § 25 ods.2 zákona o dani z príjmov technické zhodnotenie je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu. Od 1.1.2015 sa  zo zákona o dani z príjmov vypustilo ustanovenie § 22 ods.6 písm. f) , podľa ktorého bolo technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu  odpisované samostatne ako iný majetok, preto od  roku 2015 je  aj  technické zhodnotenie  tohto majetku odpisované ako súčasť vstupnej ceny v súlade s § 25 ods.2 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu
Daňovník v máji 2023 obstaral formou finančného prenájmu na dobu 36 mesiacov osobný automobil v celkovej vstupnej cene (výška istiny + poplatok za uzatvorenie zmluvy)  29 000 €.  Následne v  júni 2023 dal nájomca  do tohto automobilu zabudovať na svoje náklady airbeg zadných sedadiel  a  elektronické zabezpečovacie zariadenie v úhrnnej cene 3 000 €.   Ako sa budú odpisovať  náklady na vykonané technické zhodnotenie?
Odpoveď
Technické zhodnotenie automobilu obstaraného formou finančného prenájmu, ktoré je vykonané až po uvedení  automobilu do užívania, sa v súlade s § 25 ods.2 zákona o dani z príjmov odpisuje ako súčasť vstupnej ceny osobného automobilu. Automobil sa teda bude odpisovať zo  vstupnej ceny zvýšenej o sumu technického zhodnotenia, t.j. zo sumy 32 000 €. Keďže sa automobil odpisuje  v 1. odpisovej skupine počas štyroch rokov rovnomerným spôsobom odpisovania, ročný odpis automobilu bude  vo výške  8 000 eur (32 000 : 4). V prvom roku odpisovania sa uplatní z ročného odpisu len pomerná časť pripadajúca na 8 mesiacov (od zaradenia do užívania  do konca roka 2023).