Účtovanie finančného prenájmu

Účtovanie finančného prenájmu upravuje § 30a) postupov účtovania (Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92). Postupy účtovania upravujú finančný prenájom ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku.
Základné pojmy pri účtovaní finančného prenájmu:
- Dohodnutými platbami sú jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu
- Istinou u prenajímateľa je celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy. Nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery
- Istinou u nájomcu je celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa. Nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.
 
Účtovanie finančného prenájmu u prenajímateľa
v deň odovzdania majetku vo výške istiny 374/641
vyradenie majetku 5xx/02x
v deň splatnosti dohodnutých platieb 374/662
k súvahovému dňu časové rozlíšenie úroku plynúcemu z finančného prenájmu 374/662
predčasné ukončenie – prijatie majetku 02x/325
predčasné ukončenie – finančné vysporiadanie 325/374 (ak prenajímateľ odobral prenajatý majetok nájomcovi), 315//374 resp. 648
 
Účtovanie finančného prenájmu u nájomcu
v deň prijatia majetku vo výške istine 04x/474
náklady súvisiace s obstaraním  04x/321, 379 
v deň splatnosti dohodnutých platieb 562/474
k súvahovému dňu časové rozlíšenie úroku plynúcemu z finančného prenájmu 562/474
predčasné ukončenie – odovzdanie majetku  - zostatková cena 551/08x
predčasné ukončenie – vyradenie majetku 08x/02x 
predčasné ukončenie – finančné vysporiadanie 474, 548/325
predčasné ukončenie – nárok na plnenie 474, 315/648
 
 „Relízing“ – výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, sa v účtovníctve predávajúceho časovo rozlišuje  počas dohodnutej doby finančného prenájmu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk.
 
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Istina a účtovné odpisy u nájomcu
Účtovná jednotka (nájomca) uzatvorila s lízingovou spoločnosťou v júni 2015 zmluvu o finančnom prenájme  nákladného automobilu. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 1. júna 2015. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov, istina predmetu prenájmu je 24 000 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 200 eur. Súčasne sa v zmluve dohodlo, že kúpna cena po skončení nájomnej zmluvy, za ktorú prejde vlastnícke právo na nájomcu, je vo výške 100 eur.  Ako bude účtovať vo svojom účtovníctve o tomto majetku?
Odpoveď
Istina  v sume 24 000 € :  042/474
poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy  v sume   200 € : 042/321
kúpna cena po skončení nájmu   v sume   100 eur : 042/474
zaradenie do používania v sume 24 300 € : 022/042
mesačné odpisy  v sume 675 € : 551/088