Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme

Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme

Zákon o dani z príjmov  od roku 2015 špecificky neupravuje situáciu, pri ktorej dôjde k postúpeniu nájomnej zmluvy na nového nájomcu. Vychádzajúc zo znenia § 532 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa prevzatím záväzku obsah záväzku v nájomnej zmluve nemení a dochádza len k zmene v osobe dlžníka,  je možné pre daňové účely aj  naďalej akceptovať zákonom stanovenú minimálnu dobu trvania nájomnej zmluvy na zmluvu ako celok.

FAQ

Otázka č. 1 – Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme 
Spoločnosť obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu na základe zmluvy o finančnom prenájme uzatvorenej v roku 2022. V apríli 2023  došlo k postúpeniu nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu. Ako bude postupovať pôvodný nájomca a ako bude postupovať  nový nájomca?
Odpoveď

Keďže sa  od 1.1.2015  pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku ,  pôvodný nájomca zostatkovú cenu zahrnie do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, pričom zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku sa uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.  Odstupné dohodnuté pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme je u pôvodného nájomcu zdaniteľným príjmom. Nový nájomca predmet  finančného prenájmu, ktorého obstarávacia cena je vo výške zostatku istiny prevzatej od pôvodného nájomcu zvýšenej o odstupné, zaradí  ako novoobstaraný majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu  v § 26 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2  – Postúpenie  zmluvy o finančnom prenájme u  nového nájomcu
Spoločnosť  nadobudla hmotný majetok postúpením zmluvy o finančnom prenájme. Doba trvania nájmu u nového nájomcu  je menej ako 60 % doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine,  nie je teda dodržaná minimálna doba prenájmu ustanovená v § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov.   Považuje sa takéto postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu za porušenie podmienok finančného prenájmu?
Odpoveď
S účinnosťou od 1.1.2015 zákon o dani z príjmov v oblasti odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu neobsahuje špecifické ustanovenia pre postúpenie lízingovej zmluvy. Zámerom nového zákona bolo pri „postúpení“ lízingovej zmluvy od 1.1.2015 postupovať ako pri kúpe a predaji hmotného majetku. Pre splnenie podmienky zákonom stanovenej minimálnej doby prenájmu trvania nájomnej zmluvy je po 1.1.2015 pri postúpení nájomnej zmluvy potrebné vychádzať z § 532 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa pri prevzatí záväzku obsah záväzku v nájomnej zmluve nemení. V súlade s výkladom uvedeného ustanovenia prevzatie dlhu znamená zmenu každého záväzkového právneho vzťahu na strane dlžníka, keďže pôvodného dlžníka nahradil nový dlžník. Ak pri prevzatí záväzku v súlade s cit. ustanovením Občianskeho zákonníka dochádza výlučne k zmene osoby dlžníka, potom je možné aj pre daňové účely akceptovať dodržiavanie zákonom stanovenej minimálnej doby trvania nájmu nájomnej zmluvy ako celok. U nového nájomcu, na ktorého bol postúpený hmotný majetok obstaraný formou lízingu sa pri „postúpení“ nájomnej zmluvy postupuje rovnako ako pri kúpe, t.j. nový nájomca účtuje o finančnom prenájme rovnakým postupom ako prvý nájomca. V záväzkovej časti postupuje podľa §30a ods.7 postupov účtovania  pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a prijatie hmotného majetku účtuje v súlade s § 20 tohto opatrenia. Z pohľadu zákona o dani z príjmov nový nájomca po zaradení takto obstaraného hmotného majetku do užívania ho odpisuje ako novoobstaraný hmotný majetok počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je daný hmotný majetok zaradený.