Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nezdaniteľná časť, ak invalidný dôchodok bol preklasifikovaný na starobný

Nezdaniteľná časť, ak invalidný dôchodok bol preklasifikovaný na starobný

Otázka  
Poberateľ invalidného dôchodku, držiteľ ŤZP bol na dohodu zamestnaný v roku 2010. Zamestnávateľ mu zrážal a odvádzal preddavok na daň bez mesačného uplatnenia NČZD. Podal žiadosť na RZ a predložil doklad - Rozhodnutie SP  - o tom, že invalidný dôchodok pre daný rok sa zvyšuje. Požiadal o uplatnenie NČZD. Zamestnávateľ mu urobil RZ a vrátil preplatok cca 600 EUR. Taká istá situácia sa opakovala v roku 2011, 2012. Začiatkom roka 2012 invalidný  dôchodca požiadal SP o prehodnotenie výšky invalidného dôchodku. V marci 2012 obdržal rozhodnutie SP, v ktorom sa uvádza: „Podľa § 263, odst.10....od 30.07.2009 vyplácame starobný dôchodok vo výške ....x,y a súčasne od 04.05.2012 odnímame invalidný dôchodok. Zdravotný stav invalidného dôchodcu sa nezlepšil a naďalej je invalid. Ako sa posudzuje takéto rozhodnutie? Mal daňovník nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka v roku 2010, 2011 a 2012?


Odpoveď
V súlade s § 11 ods. 6 ZDP sa základ dane daňovníka neznižuje o sumu vypočítanú podľa § 11 ods. 2 ZDP, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6 ZDP alebo ak mu takýto dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia, alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období. V danom prípade daňovník, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, mal do marca 2012 nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ZDP. Keďže v marci 2012 mu bolo oznámené, že mu bol spätne priznaný starobný dôchodok od 30. 7. 2009, daňovník mal podať dodatočné daňové priznanie v súlade s § 32 ods. 11 ZDP za roky 2010 a 2011, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pokiaľ ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za zdaňovacie obdobie 2012, túto si mohol daňovník uplatniť len vtedy, ak suma jeho starobného dôchodku v úhrne nepresahovala sumu nezdaniteľnej časti základu dane (§ 11 ods. 2 ZDP), a to vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou starobného dôchodku.