Posúdenie vlastného príjmu manželky

Otázka
Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá bola evidovaná počas celého roka 2013 na úrade práce a nemala žiadny vlastný príjem. Rodina však poberala v priebehu celého roka 2013 dávku v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Aká čiastka a na základe akého potvrdenia sa započítava do vlastného príjmu manželky, ak dávka bola vyplácaná pre rodinu (matku, otca a 3 deti) spolu?  Dávka v hmotnej núdzi nie je štátnou sociálnou dávkou a teda vstupuje do vlastných príjmov manželky. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi platný v roku 2013 definuje dávku na zabezpečenie základných životných podmienok, ktorá je u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 eura mesačne. Túto dávku nie je možné určiť podľa jednotlivých členov rodiny.


Odpoveď
V § 11 ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov sú definované vlastné príjmy manželky. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa  dávky v hmotnej núdzi započítavajú. Osobitný predpis, podľa ktorého je dávka v hmotnej núdzi vyplácaná ustanovuje osobu, ktorá je oprávnená dávku v hmotnej núdzi poberať. Napr. dávku v hmotnej núdzi vyplatenú pre rodinu (matka, otec a deti) môže poberať ktorýkoľvek z manželov. Ak v zdaňovacom období 2013 poberala dávku v hmotnej núdzi pre rodinu manželka a manžel si na ňu chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, potom podľa nášho názoru pri výpočte vlastného príjmu (§ 11 ods. 4 ZDP) možno podporne uplatniť § 4 ZDP. V danom prípade sa na manželov - oprávnené osoby na poberanie tejto dávky, úhrnná suma dávky v hmotnej núdzi rozdelí rovnakým pomerom, t.j. manželka si do vlastného príjmu započíta len jednu polovicu z dávky, ktorú v roku 2013 poberala. Tento postup je v súlade s princípmi bezpodielového spoluvlastníctva manželov.