Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Doklad preukazujúci nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť

Doklad preukazujúci nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť

Otázka

Daňovník sa spolu so svojou manželkou v roku 2018 zúčastnil kúpeľnej starostlivosti v slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice. Podľa priloženého dokladu uhradil spolu sumu 19,40 € za dvojhodinovú návštevu liečebného rehabilitačného bazéna pre obe osoby. Je možné takýto doklad akceptovať pri uplatnení nároku na NČZD na kúpeľníctvo? Akým spôsobom si tento daňovník, ktorý je zamestnancom a zároveň poberateľom starobného dôchodku, môže uplatniť NČZD na kúpeľníctvo za seba a za manželku, ktorá je poberateľkou starobného dôchodku?

 

Odpoveď zo dňa 5.11.2018

V súlade s § 11 ods. 14 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) v úhrne najviac do výšky 50 € za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely ZDP považujú u tohto daňovníka za vyživované (§ 33 ZDP) v úhrne najviac do výšky 50 € za rok za každého z nich.

Túto nezdaniteľnú časť si môže uplatniť len jeden z uvedených daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti za dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podotýkame, že NČZD na kúpeľníctvo sa vzťahuje len na úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Nárok na NČZD na kúpeľníctvo si daňovník môže uplatniť až po skončení zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) alebo osobne, podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“).

Pokiaľ si daňovník uplatní NČZD na kúpeľníctvo u zamestnávateľa (prostredníctvom ročného zúčtovania), nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, [podľa § 37 ods. 1 písm. d) ZDP] predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD na kúpeľníctvo podľa § 11 ods. 14 druhej vety a predložením dokladu o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženej v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa zákona č. 538/2005 Z. z.

V prípade, ak doklady neznejú konkrétne na daňovníka uplatňujúceho si NČZD na kúpeľníctvo (resp. na jeho manželku alebo vyživované dieťa), tento daňovník musí iným spôsobom preukázať, že využil uvedené služby v kúpeľnom zariadení (napr. potvrdením od poskytovateľa služieb, že služby spotreboval uvedený daňovník). V prípade, že si daňovník uplatní NČZD na kúpeľníctvo za manželku (manžela) alebo za vyživované dieťa, predloží zamestnávateľovi vyhlásenie manželky (manžela), resp. plnoletého dieťaťa o tom, že táto osoba si za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje NČZD na kúpeľníctvo.

Daňovník, ktorý si NČZD na kúpeľníctvo uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklady, ktorými by nárok na uplatnenie tejto NČZD preukázal. V III. oddiele oboch typov daňových priznaní daňovník uvedenie výšku preukázateľne zaplatených úhrad za manželku (manžela) a za vyživované dieťa (deti) ako aj osobné údaje o manželke (manželovi) a vyživovanom dieťati (deťoch) žijúcich s daňovníkom v domácnosti. Správca dane je oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenú NČZD na kúpeľníctvo preukázal.

Doklad, ktorý je prílohou Vašej žiadosti o stanovisko neznie konkrétne na meno zamestnanca a jeho manželku, a preto takýto doklad by bolo možné akceptovať len vtedy, ak by zamestnanec k nemu priložil napr. potvrdenie z kúpeľov, že on a jeho manželka sa zúčastnili dvojhodinovej návštevy liečebného rehabilitačného bazéna. Pre uplatnenie NČZD na kúpeľníctvo za manželku je potrebné, aby zamestnanec predložil čestné vyhlásenie manželky o tom, že si za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje NČZD na kúpeľníctvo.

Na uplatnenie NČZD na kúpeľníctvo nemá vplyv to, či daňovník je alebo nie je poberateľom starobného dôchodku.