Úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Otázka

Je možné za nezdaniteľnú časť základu dane v súvislosti s úhradami súvisiacimi s kúpeľnou starostlivosťou považovať aj daň za ubytovanie platenú mestu, ako aj správne poplatky, ktoré je povinná platiť matka, ktorá sprevádza dieťa do kúpeľov?

Odpoveď zo dňa 27.4.2018

Podľa ust. § 11 ods. 14 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za vyživované (§ 33) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Úhrada dane za ubytovanie platená v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a úhrada za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti platená v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sú úhradami súvisiacimi s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami a za predpokladu splnenia všetkých ostatných podmienok ustanovených v ZDP možno tieto úhrady uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 14 ZDP.